“Доставка на мобилен шредер за първично претрошаване на едрогабаритни отпадъци за нуждите на община Свищов“.
“Доставка на мобилен шредер за първично претрошаване на едрогабаритни отпадъци за нуждите на община Свищов“.

Дата на публикуване: 2020-06-12
Номер в АОП: 00753-2020-0014

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-06-15 14:02:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.38 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-06-15 14:40:00
  Обявление за поръчка, Големина: 6.79 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-06-15 14:42:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 13.72 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2020-07-03 14:26:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.59 MB. Изтегляне:
 • Съобщение, Публикуван: 2020-07-15 11:13:00
  Съобщение до потенциалните участници, че е подадена жалба срещу решението за откриване на процедурата, Големина: 0.33 MB. Изтегляне:
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, Публикуван: 2020-08-14 16:48:00
  Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, Големина: 1.97 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-08-26 15:20:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.51 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-09-01 13:54:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 10.50 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-09-01 13:55:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.96 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-10-05 10:57:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 11.01 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-10-05 10:58:00
  Обявление за възложена поръчка,, Големина: 5.44 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2023-09-27 13:36:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.23 MB. Изтегляне:


„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2021/2022 година“.
„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2021/2022 година“.

Дата на публикуване: 2020-06-10
Номер в АОП: 00753-2020-0013

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-06-15 13:22:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 4.27 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-06-15 13:22:00
  Обявление за поръчка, Големина: 6.26 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-06-15 13:37:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 11.35 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-11-04 11:15:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-11-09 11:49:00
  Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисията, Големина: 5.97 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-11-09 11:51:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.03 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-11-20 10:38:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 9.12 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-11-20 10:40:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.19 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2023-02-15 13:22:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.01 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2021/2022 година” по обособени позиции
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2021/2022 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на нехранителни стоки”; Обособена позиция №3: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2020-06-10
Номер в АОП: 00753-2020-0012

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-06-15 11:04:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.86 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-06-15 11:04:00
  Обявление за поръчка, Големина: 9.01 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-06-15 13:14:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 27.75 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-11-23 11:13:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.34 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-11-26 11:24:00
  Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3, Протокол №4 и Доклад на комисия, Големина: 9.47 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-11-26 11:26:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.79 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-12-14 10:28:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 8.04 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-12-14 10:29:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 52.18 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-12-14 10:30:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 33.93 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-12-14 10:31:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 39.49 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2021-11-29 11:24:00
  Обявление за изменение на об. поз. №1, Големина: 2.81 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2021-11-29 11:24:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №1, Големина: 1.65 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2021-11-29 11:26:00
  Обявление за изменение на об. поз. №3, Големина: 2.79 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2021-11-29 11:27:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №3, Големина: 1.16 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2022-10-10 13:38:00
  обявление за изменение на об. поз №1, Големина: 2.78 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2022-10-10 13:41:00
  допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №1, Големина: 5.41 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2022-11-07 10:45:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №1, Големина: 0.91 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2022-11-07 10:48:21
  Допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №2, Големина: 0.91 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2022-11-07 11:50:10
  Допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №3, Големина: 0.93 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2022-11-07 10:51:00
  Обявление за изменение на об. поз. №1, Големина: 2.77 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2022-11-07 10:52:10
  Обявление за изменение на об. поз. №2, Големина: 2.66 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2022-11-07 10:52:30
  Обявление за изменение на об. поз. №3, Големина: 2.77 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2023-03-01 10:14:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об.поз.№1, Големина: 1.59 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2023-04-11 14:48:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по об.поз.2, Големина: 2.20 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2023-04-11 14:49:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по об.поз.3, Големина: 2.70 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов” по обособени позиции
„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2020-06-10
Номер в АОП: 00753-2020-0011

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-06-15 10:40:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 2.18 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-06-15 10:41:00
  Обявление за поръчка, Големина: 4.42 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-06-15 10:46:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 13.66 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-08-03 11:17:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.60 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-08-06 11:58:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 5.86 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-08-06 12:00:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.08 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-09-11 11:38:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 27.87 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-09-11 11:40:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 21.70 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-09-11 11:41:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 7.15 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2020-10-26 15:14:00
  обявление за изменение, Големина: 3.76 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2020-10-26 15:27:00
  допълнително споразумение за изменение на договор, Големина: 3.83 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2021-11-29 10:59:00
  Обявление за изменение на об. поз. №1, Големина: 2.85 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2021-11-29 11:02:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №1, Големина: 1.25 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2021-11-29 11:05:00
  Обявление за изменение на об. поз. №2, Големина: 2.73 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2021-11-29 11:07:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №2, Големина: 0.87 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-10-18 16:14:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об.поз.№1, Големина: 4.23 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-10-18 16:15:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об.поз.№2, Големина: 2.46 MB. Изтегляне:


„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на община Свищов за 2020/2021/2022 година” по обособени позиции
„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на община Свищов за 2020/2021/2022 година” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Свищов”; • Обособена позиция №2: „Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”.

Дата на публикуване: 2020-06-02
Номер в АОП: 00753-2020-0010

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-06-04 10:40:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.88 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-06-04 10:41:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.51 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-06-04 10:42:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 10.51 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-07-09 15:14:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.45 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-07-14 14:37:00
  Протокол №1, Протокол №2 и Доклад на комисия, Големина: 6.44 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-07-14 14:39:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.20 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-08-10 10:30:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.44 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-08-10 10:33:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 16.31 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-08-10 10:35:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 14.44 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2021-10-25 10:31:00
  обявление за изменение за об. поз №1, Големина: 2.07 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2021-10-25 10:37:00
  допълнително споразумение за изменение на договор за об. поз. №1, Големина: 3.16 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2022-03-31 10:40:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор по об.поз. №1, Големина: 2.88 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2022-03-31 10:43:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор по об.поз. №2, Големина: 2.12 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2022-03-31 10:47:00
  Обявление за изменение на договор по об.поз.№1, Големина: 2.76 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2022-03-31 10:48:00
  Обявление за изменение на договор по об.поз. №2, Големина: 2.56 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-09-16 10:46:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция №2, Големина: 2.66 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-09-16 10:44:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция №1, Големина: 3.00 MB. Изтегляне:


“Доставка на разсад за цветя, храсти, широколистни и иглолистни дървесни видове през 2020/2021 година” по обособени позиции: • Об. позиция №1 „Доставка на разсад за цветя“; • Об. позиция №2 „Доставка на храсти, широколистни и иглолистни дървесни видове"
“Доставка на разсад за цветя, храсти, широколистни и иглолистни дървесни видове през 2020/2021 година” по обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Доставка на разсад за цветя“; • Обособена позиция №2 „Доставка на храсти, широколистни и иглолистни дървесни видове“.

Дата на публикуване: 2020-04-28
Номер в АОП: 9098348

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2020-04-28 15:26:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 11.14 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2020-05-08 17:00:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 0.57 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-05-20 11:13:00
  протокол от работата на комисията, Големина: 2.11 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-06-08 13:27:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него по Обособ. позиция № 1, Големина: 5.63 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-06-12 11:39:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него по Обособ. позиция № 2, Големина: 6.41 MB. Изтегляне:


„Ремонт и благоустрояване на площадки за игра в ДГ „Слънчо“, гр. Свищов”.
„Ремонт и благоустрояване на площадки за игра в ДГ „Слънчо“, гр. Свищов”.

Дата на публикуване: 2020-03-16
Номер в АОП: 9097207

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2020-03-16 16:30:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 29.50 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2020-03-30 17:07:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на документи, Големина: 0.52 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-04-03 16:26:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 2.31 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-04-15 13:04:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 47.77 MB. Изтегляне:


„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Подобряване и реновиране на градска среда на ул. „Патриарх Евтимий“, гр. Свищов“ и обект „Обновя
„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Подобряване и реновиране на градска среда на ул. „Патриарх Евтимий“, гр. Свищов“ и обект „Обновяване на градската жизнена среда – ж.к. „Симеон Ванков“, град Свищов“.

Дата на публикуване: 2020-03-06
Номер в АОП: 00753-2020-0009

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-03-06 16:21:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.89 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-03-06 16:22:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.60 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-03-06 16:23:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 22.06 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-04-22 15:15:00
  Протокол №1 от работата на комисията,, Големина: 4.65 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-05-20 15:39:00
  Съобщение за отваряне на ценови офери, Големина: 0.30 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-06-08 15:38:00
  Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4 и окончателен доклад на комисията, Големина: 11.88 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-06-08 15:40:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.81 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-06-30 16:45:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 124.67 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-06-30 16:47:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.93 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-12-21 11:33:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.31 MB. Изтегляне:


„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ "Николай Катранов" в град Свищов”.
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ "Николай Катранов" в град Свищов”.

Дата на публикуване: 2020-03-06
Номер в АОП: 00753-2020-0008

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-03-06 14:32:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 2.05 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-03-06 14:33:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.70 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-03-06 14:34:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 11.78 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-04-14 16:15:00
  Съобщение за отваряне на ценови предложения, Големина: 0.29 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-04-21 14:54:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 2.58 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-04-21 14:58:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.63 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-04-28 10:32:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 29.25 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-04-28 10:36:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 2.73 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-12-09 14:48:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.39 MB. Изтегляне:


„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ "Николай Катранов" в град Свищов”
„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ "Николай Катранов" в град Свищов”

Дата на публикуване: 2020-03-05
Номер в АОП: 9096868

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2020-03-05 16:31:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 48.27 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2020-03-18 17:05:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 0.54 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-04-21 16:16:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 1.87 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-04-28
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 6.12 MB. Изтегляне:


“Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на Община Свищов“.
“Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на Община Свищов“.

Дата на публикуване: 2020-03-04
Номер в АОП: 9096824

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2020-03-04 16:32:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 7.26 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2020-03-09 16:01:00
  Разяснения по документация за участие, Големина: 0.43 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2020-03-16 17:04:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 0.53 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-03-20 14:16:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 2.08 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-04-13 12:32:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 6.45 MB. Изтегляне:


„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с подобряване и реновиране на градска среда в гр. Свищов по обособени позиции.
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с подобряване и реновиране на градска среда в гр. Свищов със следните обособени позиции: • Обособена позиция № 1 „Подобряване и реновиране на градска среда на ул. „Патриарх Евтимий“, гр. Свищов“; • Обособена позиция № 2 „Обновяване на градската жизнена среда – ж.к. „Симеон Ванков“, град Свищов“.

Дата на публикуване: 2020-02-20
Номер в АОП: 00753-2020-0007

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-02-24 14:44:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.86 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-02-24 14:44:00
  Обявление за поръчка, Големина: 5.14 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-02-24 14:46:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 29.80 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-04-23 15:08:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 4.99 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-05-12 16:14:00
  Съобщение за отваряне на ценови предложения, Големина: 0.36 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-05-15 16:24:00
  Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4 и окончателен доклад на комисията, Големина: 20.81 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-05-15 16:26:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.32 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-06-15 10:52:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №2, Големина: 89.42 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-06-15 10:54:00
  Обявление за възложена поръчка за об. поз. №2, Големина: 5.11 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-07-03 10:33:00
  Договор за обществена поръчка за обособена позиция №1, заедно с приложенията към него, Големина: 75.35 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-07-03 10:34:00
  Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1, Големина: 3.82 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-12-21 14:26:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция №1, Големина: 1.29 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-12-21 14:30:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция №2, Големина: 1.30 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за извършване на дейности по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ за: • Разработване на съвместен план за действие за устойчивост, превенция, смек
„Избор на изпълнител за извършване на дейности по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ за: • Разработване на съвместен план за действие за устойчивост, превенция, смекчаване на риска и кампании за повишаване на осведомеността на населението в трансграничната зона относно опасности и рискове; • Изготвяне на насоки за съвместен трансграничен подход за справяне с извънредни ситуации

Дата на публикуване: 2020-02-10
Номер в АОП: 9096272

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2020-02-10 16:42:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 15.89 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2020-02-21 17:20:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-03-09 13:33:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 2.72 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-03-17 15:31:00
  протокол №2 от работата на комисията, Големина: 2.77 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-03-30 11:34:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 17.16 MB. Изтегляне:


„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища на територията на град Свищов“.
„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища на територията на град Свищов“.

Дата на публикуване: 2020-02-07
Номер в АОП: 00753-2020-0006

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-02-07 10:38:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.95 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-02-07 10:39:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.71 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-02-07 10:40:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 18.10 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-03-04 11:49:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 1.88 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-03-11 16:47:00
  Съобщение за отваряне на ценови предложения, Големина: 0.31 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-04-22 14:17:00
  Протокол №2, Протокол № 3, Протокол № 4 и окончателен доклад на комисията, Големина: 10.88 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-04-22 14:19:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.86 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-05-29 15:54:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 59.34 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-05-29 15:56:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 1.63 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-09-13 14:47:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.79 MB. Изтегляне:


„Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация“.
„Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация“.

Дата на публикуване: 2020-02-05
Номер в АОП: 00753-2020-0005

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-02-05 16:32:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.72 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-02-05 16:33:00
  обявление за поръчка, Големина: 3.28 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-02-05 16:36:00
  документация за участие в процедура, Големина: 9.53 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-02-28 15:33:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.27 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-03-05 11:45:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 2.93 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-03-05 11:46:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.59 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2020-05-20 14:42:00
  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 0.40 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-06-03 14:26:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 3.57 MB. Изтегляне:


„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов“.
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов“.

Дата на публикуване: 2020-01-24
Номер в АОП: 00753-2020-0004

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-01-27 11:52:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 2.25 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-01-27 11:53:00
  Обявление за поръчка, Големина: 4.18 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-01-27 11:54:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 58.11 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-03-12 10:05:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 5.55 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-04-27 16:33:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.36 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-05-04 16:18:00
  Протокол №2, Протокол №3, Протокол №4 и Доклад на комисия, Големина: 46.29 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-05-04 16:21:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 10.30 MB. Изтегляне:
 • Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Публикуван: 2020-05-26 12:45:00
  Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Ати Къмпани" ЕООД, Големина: 0.41 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-06-15 11:04:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 96.25 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-06-15 11:05:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 3.79 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-09-13 14:50:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.77 MB. Изтегляне:


„Упражняване на строителен надзор за реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов, УПИ V, кв. 187, ул. „Полковник Иванов“ №3“.
„Упражняване на строителен надзор за реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов, УПИ V, кв. 187, ул. „Полковник Иванов“ №3“.

Дата на публикуване: 2020-01-21
Номер в АОП: 00753-2020-0003

Документи:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-01-21 16:17:00
  Обявление за поръчка, Големина: 4.08 MB. Изтегляне:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-01-21 16:15:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 2.20 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-01-21 16:18:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 17.31 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-02-18 14:10:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 1.63 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-03-09 14:17:00
  Съобщение за отваряне на ценови предложения, Големина: 0.30 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-03-17 09:57:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисия, Големина: 4.69 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-03-17 10:02:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.38 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2020-07-13 14:13:42
  Решение за пректаряване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 0.45 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-07-27 10:11:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 3.76 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Обреди – Свищов” за 2020/2021/2022 година”.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Обреди – Свищов” за 2020/2021/2022 година”.

Дата на публикуване: 2020-01-22
Номер в АОП: 00753-2020-0002

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-01-22 10:39:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.72 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-01-22 10:40:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.12 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-01-22 10:44:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 9.82 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-03-04 11:43:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 1.48 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-03-18 13:15:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.28 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-04-22 10:56:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 3.42 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-04-22 10:57:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.67 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-06-15 10:36:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 16.02 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-06-15 10:38:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.87 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-07-15 11:01:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.25 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота – Свищов 2020/2021 г.”.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота – Свищов 2020/2021 г.”.

Дата на публикуване: 2020-01-10
Номер в АОП: 00753-2020-0001

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-01-10 11:55:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.86 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-01-10 11:56:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.86 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-01-10
  Документация за участие в процедура, Големина: 10.74 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-02-18 14:08:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 1.96 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-03-05 14:26:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.30 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-03-11 11:13:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисия, Големина: 4.74 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-03-11 11:15:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.25 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-05-07 10:53:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 17.12 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-05-07 10:54:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 2.65 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-06-21 14:01:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.70 MB. Изтегляне:


“Доставка на пожарникарски дрехи/топлозащитна екипировка и оборудване по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“
“Доставка на пожарникарски дрехи/топлозащитна екипировка и оборудване по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“

Дата на публикуване: 2019-12-23
Номер в АОП: 9095550

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-12-23 15:27:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 14.66 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2020-01-10 17:04:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 0.62 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-01-17 13:26:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 1.85 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-01-28 13:19:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 9.16 MB. Изтегляне:


„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” по обособени позиции.
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор”; Обособена позиция №2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония”.

Дата на публикуване: 2019-12-23
Номер в АОП: 9095529

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-12-23 11:20:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 22.58 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-01-08 11:52:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 3.28 MB. Изтегляне:


„Реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов, УПИ V, кв. 187, ул. „Полковник Иванов“ №3“
„Реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов, УПИ V, кв. 187, ул. „Полковник Иванов“ №3“

Дата на публикуване: 2019-12-23
Номер в АОП: 00753-2019-0024

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-12-23 13:00:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.03 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-12-23 13:03:00
  обявление за поръчка, Големина: 3.83 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-12-23 13:10:00
  документация за участие в процедура, Големина: 22.34 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-12-23 13:33:00
  инвестиционен проект, Големина: 235.16 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2020-01-14 15:30:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.28 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-03-04 14:12:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.27 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-03-09 14:20:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Доклад от работата на комисията, Големина: 4.12 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-03-09 14:27:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.62 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2020-07-13 14:14:00
  Решение за пректаряване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 0.43 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-07-28 10:12:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 3.80 MB. Изтегляне:


„Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции  Обособена позиция №1 „Застрахователни услуги на Общинска администрация Свищов“;  Обособена позиция №2 „Застрахователни услуги на Общинска служба „Социални дейности”; „Други дейности по образо
„Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции  Обособена позиция №1 „Застрахователни услуги на Общинска администрация Свищов“;  Обособена позиция №2 „Застрахователни услуги на Общинска служба „Социални дейности”; „Други дейности по образованието“; Разпоредител „Култура”; ОП „Чистота – Свищов”; ОП „Пазари – Свищов; ОП „Обреди – Свищов”.

Дата на публикуване: 2019-12-17
Номер в АОП: 9095404

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-12-17 14:58:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 11.68 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-12-19 14:47:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.76 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-01-03 15:07:00
  протокол от работата на комисията, Големина: 4.61 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-01-21 09:27:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция № 1, Големина: 11.94 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-01-21 09:28:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция № 2, Големина: 17.32 MB. Изтегляне:


„Изпълнение на консервационно-реставрационни работи за строеж „Ремонт и реставрация на къща-музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов“.
„Изпълнение на консервационно-реставрационни работи за строеж „Ремонт и реставрация на къща-музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов“.

Дата на публикуване: 2019-12-11
Номер в АОП: 9095252

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-12-11 15:15:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 69.41 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-12-23 16:29:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 0.53 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-01-06 16:28:00
  протокол от работата на комисията, Големина: 2.78 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-01-22 13:32:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 62.04 MB. Изтегляне:


„Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“.
„Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“.

Дата на публикуване: 2019-12-02
Номер в АОП: 00753-2019-0023

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-12-02 17:06:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.78 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-12-02 17:06:00
  Обявление за поръчка, Големина: 9.30 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-12-02 17:07:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 67.80 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-02-11 13:13:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 2.03 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-03-05 15:44:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.28 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-03-11 15:53:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисия, Големина: 4.23 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-03-11 15:56:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.83 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-05-28 16:10:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 1.65 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-05-28 16:18:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 77.64 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2020-06-05 14:30:00
  Договор за подизпълнение, Големина: 0.87 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2023-04-12 14:16:00
  Обявление за изменение , Големина: 1.88 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2023-04-12 14:19:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор , Големина: 1.98 MB. Изтегляне:


„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов”.
„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов”.

Дата на публикуване: 2019-11-29
Номер в АОП: 00753-2019-0022

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-12-02 11:25:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.49 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-12-02 11:26:00
  Обявление за поръчка, Големина: 7.12 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-12-02 11:27:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 38.44 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-12-16 10:54:00
  Променена документация за участие в процедура, Големина: 35.20 MB. Изтегляне:
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, Публикуван: 2019-12-16 10:50:00
  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, Големина: 1.40 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-02-05 09:54:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 2.18 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-05-12 14:20:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.30 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-05-15 13:31:00
  Протокол № 2, Протокол 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 12.90 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-05-15 13:32:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.76 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-07-06 11:04:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.90 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-07-06 11:15:00
  Договор с приложения към него , Големина: 113.85 MB. Изтегляне:
 • Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Публикуван: 2022-01-14 15:38:00
  Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Големина: 5.02 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-12-06
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.76 MB. Изтегляне:


„Доставка на горива (дървесни пелети, въглища и дърва) за нуждите на Община Свищов, детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов” за 2020 година” по обособени позиции
„Доставка на горива (дървесни пелети, въглища и дърва) за нуждите на Община Свищов, детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов” за 2020 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дървесни пелети за нуждите на Община Свищов и детските градини на територията на община Свищов”; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища за нуждите на детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №3: „Доставка на дърва за огрев за нуждите на детските градини на територията на община Свищов”.

Дата на публикуване: 2019-11-13
Номер в АОП: 00753-2019-0021

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-11-13 16:39:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 16.32 MB. Изтегляне:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-11-13 16:41:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.34 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-11-13 16:41:00
  Обявление за поръчка, Големина: 7.74 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-11-27 16:06:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.80 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-12-05 14:14:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-12-10 11:26:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 4.21 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-12-10 11:27:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.90 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-01-02 14:44:00
  обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2 и №3, Големина: 3.31 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-01-10 10:43:00
  решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител, Големина: 0.68 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-01-30 13:57:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него - поз. 1, Големина: 7.94 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-01-30 13:58:00
  Обявление за възложена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 2.59 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-02-17
  Обявление за приключил договор об.поз.№1, Големина: 1.79 MB. Изтегляне:


“Доставка на пожарникарски дрехи/топлозащитна екипировка и оборудване по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“
“Доставка на пожарникарски дрехи/топлозащитна екипировка и оборудване по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“

Дата на публикуване: 2019-11-04
Номер в АОП: 9094195

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-11-04 14:43:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 23.95 MB. Изтегляне:
 • разяснения по условията на обществена поръчка, Публикуван: 2019-11-05 13:18:00
  разяснения по условията на обществена поръчка, Големина: 0.74 MB. Изтегляне:
 • Съобщение, Публикуван: 2019-11-06 14:45:00
  Съобщение по чл. 193 от Закона за обществени поръчки, Големина: 0.57 MB. Изтегляне:


“Доставка на работно облекло по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
“Доставка на работно облекло по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Дата на публикуване: 2019-09-27
Номер в АОП: 9092883

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-09-27 11:06:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 20.49 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-10-08 17:00:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.13 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-10-14 13:30:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 3.39 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-10-21 12:39:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 11.15 MB. Изтегляне:


„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при Община Свищов”

Дата на публикуване: 2019-09-25
Номер в АОП: 9092803

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-09-25 14:26:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 19.13 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-10-07 17:04:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.19 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-10-14 15:14:00
  протокол от работата на комисията, Големина: 4.19 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-10-21 12:41:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 14.77 MB. Изтегляне:


„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2020 година“.
„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2020 година“.

Дата на публикуване: 2019-08-26
Номер в АОП: 00753-2019-0020

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-08-26 16:15:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.55 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-08-26 16:16:00
  Обявление за поръчка, Големина: 6.61 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-08-26 16:17:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 15.06 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-09-17 14:08:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.53 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-09-20 11:35:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 5.92 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-09-20
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.28 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-10-30 16:51:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 13.84 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-10-30 16:53:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.07 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-02-23 14:28:00
  Oбявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.61 MB. Изтегляне:


„Доставка на техническа сол (натриев хлорид) за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – Свищов” за 2019/2020 год.”.
„Доставка на техническа сол (натриев хлорид) за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – Свищов” за 2019/2020 год.”.

Дата на публикуване: 2019-08-26
Номер в АОП: 9091767

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-08-26 13:06:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 14.75 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-09-09 17:04:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 0.09 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-09-16 15:03:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 3.11 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-09-25 13:15:00
  протокол №2 от работата на комисията, Големина: 2.51 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-10-07 10:57:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 9.01 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2020 година” по обособени позиции.
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2020 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на нехранителни стоки”; Обособена позиция №3: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2019-08-26
Номер в АОП: 00753-2019-0018

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-08-26 11:42:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.53 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-08-26 11:44:00
  Обявление за поръчка, Големина: 8.87 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-08-26 11:44:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 27.08 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-10-21 13:33:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.30 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-10-24 15:58:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 8.97 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-10-24 16:00:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.66 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-12-05 15:10:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция № 1, Големина: 63.91 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-12-05 15:14:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция № 2, Големина: 30.39 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-12-05 15:15:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция № 3, Големина: 37.28 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-12-05 15:16:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 8.04 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-02-01 15:17:00
  Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1, Големина: 1.81 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-03-16 10:20:00
  Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2, Големина: 2.54 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-03-16 10:21:00
  Обявление за приключване на договор за обособена позиция №3, Големина: 2.46 MB. Изтегляне:


„Преустройство на двуетажна сграда в "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване", УПИ IV-4296, кв. 83, гр. Свищов, Община Свищов, Област Велико Търново“
„Преустройство на двуетажна сграда в "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване", УПИ IV-4296, кв. 83, гр. Свищов, Община Свищов, Област Велико Търново“

Дата на публикуване: 2019-08-21
Номер в АОП: 00753-2019-0019

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-08-21 16:55:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.61 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-08-21 16:58:00
  Обявление за поръчка, Големина: 7.78 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-08-21 17:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 109.11 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-09-20 14:51:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 5.96 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-10-14 14:11:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.31 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-10-17 14:51:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 16.61 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-10-17 14:52:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.55 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-12-06 14:54:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него - част 1, Големина: 115.38 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-12-06 14:56:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него - част 2, Големина: 186.92 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2019-12-06 14:57:00
  Договор за подизпълнение, Големина: 6.54 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-12-06 14:58:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 2.81 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2020-05-14 15:26:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор, Големина: 0.79 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2020-05-14 15:27:00
  Обявление за изменение, Големина: 1.97 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-07-09 10:27:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 3.07 MB. Изтегляне:


„Доставка на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, пресни плодове и зеленчуци, други хранителни и нехранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”.
„Доставка на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, пресни плодове и зеленчуци, други хранителни и нехранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”.

Дата на публикуване: 2019-08-13
Номер в АОП: 00753-2019-0017

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-08-13 16:42:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.91 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-08-13 16:48:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 8.23 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-08-30 14:40:00
  Протокол и доклад от работата на комисията, Големина: 19.33 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-08-30 14:42:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.14 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-09-11 10:44:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 28.07 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-09-11 10:45:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 6.01 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2020-10-16 15:25:00
  Информация за датата и основанието за приключване на договора, Големина: 1.73 MB. Изтегляне:


„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”
„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”

Дата на публикуване: 2019-08-13
Номер в АОП: 9091375

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-08-13 14:19:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 2.45 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-08-26 17:07:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.07 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-09-02 10:25:00
  протокол от работа на комисията , Големина: 2.44 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-09-17 09:55:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 54.79 MB. Изтегляне:


„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”

Дата на публикуване: 2019-08-12
Номер в АОП: 9091310

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-08-12 16:45:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 1.97 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-08-26 17:04:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.38 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-09-02 10:49:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 2.43 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-09-09 12:47:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 7.86 MB. Изтегляне:


„Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов.
пряко договаряне на основание чл.182, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Димитър Шишманов“.

Дата на публикуване: 2019-08-07
Номер в АОП: 00753-2019-0016

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-08-07 15:54:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 4.37 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-09-11 10:57:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 108.61 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-09-11 10:59:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.23 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-08-24 16:15:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.60 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Обреди – Свищов” за 2019/2020 година”.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Обреди – Свищов” за 2019/2020 година”.

Дата на публикуване: 2019-06-03
Номер в АОП: 00753-2019-0015

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-06-03 16:11:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 2.01 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-06-03 16:12:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.23 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-06-03 16:12:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 9.31 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-06-26 14:04:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.26 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-07-01 13:43:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 3.39 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-07-01 13:44:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.65 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-07-08 13:00:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 17.65 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-07-08 12:57:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.58 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-07-20 15:40:00
  Обявление за приключен договор, Големина: 2.81 MB. Изтегляне:


„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов”.
„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов”.

Дата на публикуване: 2019-05-16
Номер в АОП: 00753-2019-0014

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-05-16 15:36:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.67 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-05-16 15:37:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.15 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-05-16 15:38:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 10.15 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-05-29 14:44:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.78 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-06-17 13:50:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.24 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-06-20 14:23:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 4.42 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-06-20 14:24:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.63 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-08-02 16:19:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 18.60 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-08-02 16:20:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.98 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-09-10 14:39:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.23 MB. Изтегляне:


„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на община Свищов за 2019/2020 година” по обособени позиции.
„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на община Свищов за 2019/2020 година” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Свищов”; • Обособена позиция №2: „Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”.

Дата на публикуване: 2019-05-09
Номер в АОП: 00753-2019-0013

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-05-09 16:30:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 1.77 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-05-09 16:31:00
  Обявление за поръчка, Големина: 3.62 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-05-09 16:33:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 10.83 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-06-03 10:07:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.33 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-06-10 15:29:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 4.56 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-06-10 15:30:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.88 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-07-10 15:57:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.94 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-07-10 15:54:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 18.38 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-07-10 15:59:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 17.03 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2020-09-03 11:13:00
  Информация за датата и основанието за приключване на договор по обособена позиция №1, Големина: 0.23 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-12-11 10:42:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена поз. № 2, Големина: 2.57 MB. Изтегляне:


„Упражняване на строит. надзор по време на ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Трудолюбие - Дунав" с. Вардим, Читалище "Филип Станиславов" с. Ореш“ и Народно читалище "Светлина - Царевец 1927" с. Царев
„Упражняване на строителен надзор по време на ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Трудолюбие - Дунав" с. Вардим, Читалище "Филип Станиславов" с. Ореш“ и Народно читалище "Светлина - Царевец 1927" с. Царевец“.

Дата на публикуване: 2019-04-25
Номер в АОП: 00753-2019-0012

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-04-25 17:00:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 2.20 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-04-25 17:01:00
  Обявление за поръчка, Големина: 4.31 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-25 17:02:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 30.17 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-05-22 14:11:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 3.39 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-06-17 12:32:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.30 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-07-01 16:40:00
  Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4 и окончателен доклад на комисията, Големина: 15.31 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-07-01 16:43:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 4.87 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-08-05 16:14:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 94.02 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-08-05 16:15:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.88 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-06-23 17:00:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.46 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов” по обособени позиции
„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2019-04-09
Номер в АОП: 00753-2019-0011

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-04-11 12:30:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.81 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-04-11 12:31:00
  Обявление за поръчка, Големина: 7.98 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 12:31:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 20.59 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-05-14 15:14:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 1.23 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-05-23 13:25:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.33 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-06-14 10:54:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 5.43 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-06-14 10:55:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.61 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-07-15 10:57:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 7.25 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-07-15 11:00:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 19.98 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-08-12 16:18:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 0.24 MB. Изтегляне:


„Извършване на СМР по обособени позиции
„Извършване на СМР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Трудолюбие - Дунав", с. Вардим“; • Обособена позиция №2 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Филип Станиславов", с. Ореш“; • Обособена позиция №3 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Народно читалище "Светлина - Царевец 1927", с. Царевец“.

Дата на публикуване: 2019-04-05
Номер в АОП: 00753-2019-0010

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-04-11 12:46:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 4.12 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-04-11 12:47:00
  Обявление за поръчка, Големина: 10.82 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 12:53:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 113.09 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 13:00:00
  Инвестиционен проект читалища - поз. 1, Големина: 197.61 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 13:17:00
  Инвестиционен проект читалище - поз. 2, Големина: 216.00 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 13:23:00
  Инвестиционен проект читалище - поз. 3, Големина: 197.77 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-05-02 13:03:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.61 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-05-23 15:40:00
  Протокол №1 от работата на комисията,, Големина: 4.99 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-06-04 16:38:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.40 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-06-07 16:53:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 48.88 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-06-07 16:54:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 12.90 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-08-05 14:27:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособ. поз. № 1, Големина: 114.47 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-08-05 14:43:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособ. поз. №2, Големина: 79.85 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-08-05 14:48:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособ. поз. №3, Големина: 144.40 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-08-05 14:59:00
  Обявление за възложена поръчка обособ. поз. №1, №2 и №3, Големина: 8.28 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-06-23 17:01:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.59 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-06-23 17:04:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.52 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-06-23 17:10:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 3, Големина: 2.54 MB. Изтегляне:


„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“.
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“.

Дата на публикуване: 2019-04-04
Номер в АОП: 00753-2019-0009

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-04 14:52:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 34.68 MB. Изтегляне:
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, Публикуван: 2019-04-08 15:54:00
  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, Големина: 2.43 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-05-07 15:04:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 2.73 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-05-16 16:44:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.29 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-05-22 16:49:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 8.70 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-05-22 16:50:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 3.37 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-06-21 14:08:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 36.27 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-06-21 14:11:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 2.76 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-12-11 10:09:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.31 MB. Изтегляне:


Извършване на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“
Извършване на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“

Дата на публикуване: 2019-04-04
Номер в АОП: 9087198

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-04-04 14:48:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 57.86 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-04-17 17:04:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.06 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-05-27
  протокол от работа на комисията, Големина: 1.89 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-06-13 16:43:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 6.47 MB. Изтегляне:


„Доставка на гориво за отопление CPV: 09135100-5 за нуждите на Общинска служба за социални дейности и Детските градини на територията на Община Свищов
„Доставка на гориво за отопление CPV: 09135100-5 за нуждите на Общинска служба за социални дейности и Детските градини на територията на Община Свищов

Дата на публикуване: 2019-03-19
Номер в АОП: 00753-2019-0006

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-03-19 11:48:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.09 MB. Изтегляне:
 • Информация при производство по обжалване, Публикуван: 2019-03-28 16:55:00
  Информация при производство по обжалване, Големина: 1.10 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-07-08
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.31 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-07-08
  Борсов договор, Големина: 4.21 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2024-02-14 15:49:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.15 MB. Изтегляне:


„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Свищов, м. Ненова шатра“.
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Свищов, м. Ненова шатра“.

Дата на публикуване: 2019-03-07
Номер в АОП: 00753-2019-0007

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-03-28 17:01:00
  документация за участие в обществена поръчка, Големина: 51.30 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-05-07 15:31:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 3.38 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-05-27 14:30:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.29 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-05-30 14:30:00
  Протокол №2, Протокол №3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 7.84 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-05-30 14:35:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.76 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-06-24 16:25:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 58.02 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-06-24 16:26:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 2.70 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2024-01-03 16:15:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.40 MB. Изтегляне:


„Реализиране на мерки за информация и публичност по проект: "Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" в гр. Свищов“.
„Реализиране на мерки за информация и публичност по проект: "Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" в гр. Свищов“.

Дата на публикуване: 2019-03-05
Номер в АОП: 00753-2019-0008

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-03-29 16:17:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 45.72 MB. Изтегляне:
 • Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Публикуван: 2019-03-29 16:19:00
  Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Големина: 2.36 MB. Изтегляне:
 • Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Публикуван: 2019-04-09 16:14:00
  Окончателно становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Големина: 1.88 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-04-23 15:56:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.32 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-05-07 13:08:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 4.79 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-05-07 13:11:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-05-20 16:25:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 13.74 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-05-20 16:27:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 2.78 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-06-23 11:01:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.53 MB. Изтегляне:


„Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов и енергийна ефективност – улично LED осветление“.
„Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов и енергийна ефективност – улично LED осветление“.

Дата на публикуване: 2019-02-27
Номер в АОП: 9086181

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-02-27 16:26:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 17.81 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-03-14 17:08:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.14 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-03-19 11:57:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 3.97 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-03-21
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 30.47 MB. Изтегляне:


„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Свищов, м. Ненова шатра“.
„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Свищов, м. Ненова шатра“.

Дата на публикуване: 2019-02-25
Номер в АОП: 00753-2019-0005

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-02-28 10:57:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 106.79 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-03-19 16:22:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 2.54 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-04-18 13:33:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 4.97 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-05-08 16:24:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.27 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-05-16 12:56:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 42.69 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-05-16 12:57:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 6.97 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-07-15 11:13:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.08 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-07-15 11:17:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 137.32 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2024-01-03 16:15:30
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.39 MB. Изтегляне:


„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти:
„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на следните обекти: • обект: „Основен ремонт и хоризонтална маркировка на ул. "Люлин" L 440 м., ул. "Ал. Божинов" L 740 м., ул."Черни връх" - от кръстовището с ул. "Бачо Киро" до кръстовището с ул. "Люлин" - L 590 м., ул. "Тинтява L 125 м., ул. "Пирин" L 75 м., ул. "Искър" L 280 м., ул. "Киряк Цанков" L 610 м. и ул. "Искър" L 280 м“; • обект: „Рехабилитация на улица „Рила“ от №6 до №14“.

Дата на публикуване: 2019-02-01
Номер в АОП: 00753-2019-0004

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-02-01 12:41:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 34.00 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-02-28 13:04:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 5.49 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-03-19 16:58:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.63 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-03-22 15:33:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 34.00 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-03-22 15:35:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 10.17 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-04-24 16:38:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 55.99 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-04-24 16:40:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 2.67 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-12-23 13:52:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.58 MB. Изтегляне:


„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр. Свищов, първи етап“.
„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр. Свищов, първи етап“.

Дата на публикуване: 2019-01-29
Номер в АОП: 00753-2019-0003

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-01-29 16:42:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 32.07 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-02-21 11:47:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-02-26 11:06:00
  Протокол №1, Протокол №2 и Доклад от работата на комисията, Големина: 8.92 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-02-26 11:08:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.32 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-03-08 12:30:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 62.90 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-03-08
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.04 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-11-14 11:58:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.54 MB. Изтегляне:


„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр. Свищов, първи етап“.
„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв.206, по ПУП на гр. Свищов, първи етап“.

Дата на публикуване: 2019-01-18
Номер в АОП: 9084968

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-01-18 09:57:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 28.43 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-02-04 17:10:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.28 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-02-12 08:49:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 4.14 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-03-05 10:42:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 61.31 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2019-03-05 10:45:00
  Договор за подизпълнение, Големина: 1.23 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ЕДИННИ СТАНДАРТИ, ПОВИШЕНА КООРДИНАЦИЯ – ОБЩА СИГУРНОСТ“ /USES/, ROBG274 ПО ПРОГРАМА „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
„Доставка на машини и оборудване по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 Доставка на трактор, гребло за сняг, мулчер. • Обособена позиция №2 Доставка на водоноска, автовишка, фургонно ремарке оборудвано със специфични пособия за бедствия и аварии“.

Дата на публикуване: 2019-01-16
Номер в АОП: 00753-2019-0002

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-01-16 11:56:00
  документация за участие в процедура, Големина: 35.76 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-02-04 14:23:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 1.44 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-02-07 16:56:00
  Разяснение по документация за участие № 2, Големина: 0.84 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-02-12 15:16:00
  Разяснение по документация за участие № 3, Големина: 2.34 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-03-01 14:39:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 9.06 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-04-10 13:41:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.69 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-04-24 17:02:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 44.54 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-04-24 17:04:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 4.49 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-06-06 11:20:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. № 2, Големина: 33.39 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-06-06 11:22:00
  Обявление за възложена поръчка за об. поз. № 2, Големина: 2.75 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-08-12 16:28:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.71 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-08-22 11:48:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и окончателен доклад на комисията - об. поз.1, Големина: 27.54 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-08-22 11:52:00
  Решение за избор на изпълнител - об. поз. № 1, Големина: 2.33 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-10-14 11:13:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. № 1, Големина: 49.63 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-10-14 11:17:00
  Обявление за възложена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 5.06 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-06-22 15:32:00
  Обявление за приключен договор за обществена поръчка по обособена позиция №2, Големина: 1.73 MB. Изтегляне:


„Доставка на електрическа енергия на регулиран пазар за нуждите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”.
„Доставка на електрическа енергия на регулиран пазар за нуждите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”.

Дата на публикуване: 2018-12-18
Номер в АОП: 00753-2018-0037

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2018-12-18 16:17:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.96 MB. Изтегляне:
 • Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, Публикуван: 2019-01-17 14:39:00
  Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, Големина: 2.48 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2019-06-25 09:32:00
  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 0.43 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-07-15 00:00:10
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.12 MB. Изтегляне:


„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”.
„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”.

Дата на публикуване: 2018-12-11
Номер в АОП: 00753-2018-0036

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-12-14 11:44:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 32.77 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-06-19 14:39:00
  Протокол №1 и Доклад на комисията, Големина: 2.76 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2019-06-19 14:47:00
  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 1.42 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-07-08 11:13:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.64 MB. Изтегляне:


„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” по обособени позиции.
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор”; Обособена позиция №2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония”.

Дата на публикуване: 2018-12-11
Номер в АОП: 9084137

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-12-11 13:40:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява,, Големина: 27.24 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-12-19 17:04:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.18 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-01-03 11:42:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 4.71 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-01-15 11:13:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 36.31 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-01-24 09:28:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 15.52 MB. Изтегляне:


„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов по обособени позиции.
„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство (ново строителство, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация) на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов. • Обособена позиция №2 „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство (ново строителство, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация) на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов.

Дата на публикуване: 2018-12-10
Номер в АОП: 00753-2018-0035

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-12-13 12:58:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 65.13 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-01-23 14:13:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 7.19 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-03-11 13:54:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.67 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-03-22 14:05:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 91.29 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-03-22 14:08:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 8.56 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-04-30 10:43:00
  обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2, Големина: 2.75 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-04-30 11:13:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 210.81 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-10-17 11:51:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 3.83 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2019-10-17 11:53:00
  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 1, Големина: 1.43 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-10-31 11:00:00
  Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 1, Големина: 5.69 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2021-04-15 16:21:00
  обявление за изменение, Големина: 3.45 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2021-04-15 16:25:00
  допълнително споразумение за изменение на договор, Големина: 0.78 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота – Свищов”.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота – Свищов”.

Дата на публикуване: 2018-12-10
Номер в АОП: 00753-2018-0034

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-12-10 13:44:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 27.27 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-01-08 14:47:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 3.30 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-01-29 15:46:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.54 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-02-04 14:18:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 16.79 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-02-04 14:20:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.29 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-03-12 15:18:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 15.61 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-03-12 15:20:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.40 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-04-10 16:45:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.33 MB. Изтегляне:


„Консултантска дейност свързана с упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов“.
Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ на обект: „Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Одрин“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Георги Матев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Витоша“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Димитър Шишманов“.

Дата на публикуване: 2018-12-03
Номер в АОП: 00753-2018-0033

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-12-03 17:03:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 92.99 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-01-08 13:40:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-01-11 10:50:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 16.34 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-01-11 10:51:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.33 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-02-04 16:40:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.13 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-02-04 16:43:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 81.53 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-05-09
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.85 MB. Изтегляне:


„Извършване на консултантска услуга за строителен надзор по време на строителството на обект: Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“.
„Извършване на консултантска услуга за строителен надзор по време на строителството на обект: Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“.

Дата на публикуване: 2019-01-02
Номер в АОП: 00753-2019-0001

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-01-02 16:10:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 44.20 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-01-02 16:12:00
  Технически инвестиционен проект - част 1, Големина: 139.32 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-01-02 16:15:00
  Технически инвестиционен проект - част 2, Големина: 119.90 MB. Изтегляне:
 • Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Публикуван: 2019-01-02 16:22:00
  Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Големина: 2.44 MB. Изтегляне:
 • Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Публикуван: 2019-01-14 10:24:00
  Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Големина: 2.19 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-02-11 12:32:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 8.55 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-02-28 16:56:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.57 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-03-19 09:53:00
  Протокол 2, Протокол 3, Протокол 4 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 43.97 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-03-19 10:00:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 9.21 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-04-24 16:32:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 63.29 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-04-24 16:34:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 2.65 MB. Изтегляне:


„Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“.
„Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“.

Дата на публикуване: 2018-11-29
Номер в АОП: 00753-2018-0032

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-11-29 14:26:00
  документация за участие в процедура, Големина: 62.33 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-11-29 14:43:00
  Технически инвестиционен проект - част1, Големина: 139.32 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-11-29 14:45:00
  Технически инвестиционен проект - част2, Големина: 119.90 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2018-12-18 15:46:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.78 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-01-25 11:16:00
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 4.35 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-06-03 10:00:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.28 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-06-01 13:27:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 34.94 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-06-01 13:30:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 3.82 MB. Изтегляне:
 • Информация при производство по обжалване, Публикуван: 2020-06-26 14:00:00
  Информация при производство по обжалване, Големина: 1.59 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-11-23 14:37:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.27 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-11-23 14:41:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 131.07 MB. Изтегляне:


„Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов по обособени позиции
„Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Одрин“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Георги Матев“, • Обособена позиция №2 „Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Витоша“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Димитър Шишманов“.

Дата на публикуване: 2018-11-12
Номер в АОП: 00753-2018-0031

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-11-12 16:53:00
  документация за участие в процедура, Големина: 106.02 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-12-21 14:44:00
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 3.67 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-01-04 16:30:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-01-09 13:17:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 22.04 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-01-09 13:19:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.01 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-02-06 14:22:00
  Договор за обществена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 178.21 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-02-06 14:32:00
  Договор за обществена поръчка за об. поз. № 1 - част 2, Големина: 100.55 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-02-06 14:38:00
  Договор за обществена поръчка за об. поз. № 2-част 1, Големина: 90.81 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-02-06 14:43:00
  Договор за обществена поръчка за об. поз. № 2-част 2, Големина: 124.81 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-02-06 14:45:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 6.48 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-08-24 16:23:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.83 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-08-24 16:25:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 4.13 MB. Изтегляне:


„Доставка на машини и оборудване по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ по обособени позиции
„Доставка на машини и оборудване по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 Доставка на трактор, гребло за сняг, мулчер. • Обособена позиция №2 Доставка на водоноска, автовишка, фургонно ремарке оборудвано със специфични пособия за бедствия и аварии“.

Дата на публикуване: 2018-11-01
Номер в АОП: 00753-2018-0030

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-11-01 13:33:00
  документация за участие в процедура, Големина: 34.98 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2018-11-15 16:10:00
  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 1.22 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-11-28 12:59:00
  Oбявление за възложена поръчка, Големина: 5.99 MB. Изтегляне:


„Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“
„Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“

Дата на публикуване: 2018-10-22
Номер в АОП: 00753-2018-0029

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-10-23 13:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 37.60 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2018-11-06 15:19:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 1.14 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-11-19 16:33:00
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 3.57 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-12-04 10:57:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-12-14 13:15:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-12-19 14:07:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4 и окончателен доклад на комисията, Големина: 23.61 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-12-19 14:09:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.85 MB. Изтегляне:
 • Решение за изменение, Публикуван: 2018-12-21 09:42:00
  Решение за изменение, Големина: 1.43 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-01-28 12:01:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 54.69 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-01-28 12:04:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.83 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-03-04 11:33:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.28 MB. Изтегляне:


„Доставка на горива ( дървесни пелети и въглища) нуждите на Община Свищов, детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота – Свищов” – гр. Свищов и ОП „Обреди – Свищов.“
„Доставка на горива ( дървесни пелети и въглища) нуждите на Община Свищов, детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота – Свищов” – гр. Свищов и ОП „Обреди – Свищов.“

Дата на публикуване: 2018-10-10
Номер в АОП: 00753-2018-0028

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2018-10-10 10:56:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.77 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-23 15:57:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 5.27 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-11-23 15:59:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.27 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-01-23 09:39:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.36 MB. Изтегляне:


„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при Община Свищов”

Дата на публикуване: 2018-10-08
Номер в АОП: 9081637

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-10-08 17:13:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 21.59 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-10-15 17:07:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.12 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-10-23 09:48:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 3.34 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-06 16:38:00
  Договор за обществена поръчка, Големина: 15.68 MB. Изтегляне:


„Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност на проект: BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по ОПРР 2014-2020“.
„Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност на проект: BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по ОПРР 2014-2020“.

Дата на публикуване: 2018-10-08
Номер в АОП: 00753-2018-0027

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-10-08 17:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 43.28 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-11-05 15:54:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-11-08 11:03:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и Окончателен доклад от комисия, Големина: 10.76 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-11-08 11:05:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.54 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-12-03 16:10:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 4.92 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-12-03 16:11:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 25.60 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-10-03 11:17:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.42 MB. Изтегляне:


„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Хаджидимитрово, общ. Свищов“.
„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Хаджидимитрово, общ. Свищов“.

Дата на публикуване: 2018-10-04
Номер в АОП: 9081526

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-10-04 16:49:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 36.69 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-10-22 17:03:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.73 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-10-29 14:40:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 2.63 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-11-07 13:22:00
  протокол №2 от работата на комисията, Големина: 3.57 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-09 15:20:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 76.90 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2018-11-09 15:23:00
  Договор за подизпълнение, Големина: 1.29 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЧИСТОТА - СВИЩОВ”
„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЧИСТОТА - СВИЩОВ”

Дата на публикуване: 2018-10-04
Номер в АОП: 9081502

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-10-04 14:45:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 16.01 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-10-15
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.02 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-10-22 14:08:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 3.96 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-06 16:20:00
  Договор за обществена поръчка, Големина: 11.56 MB. Изтегляне:


„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2019 година.“
„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2019 година.“

Дата на публикуване: 2018-10-03
Номер в АОП: 00753-2018-0026

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-10-04 14:14:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 22.98 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-10-30 15:45:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.54 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-11-06 11:26:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 10.79 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-11-06 11:28:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.41 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-12-18 11:49:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 14.42 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-12-18 11:52:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.12 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-02-28 15:26:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.36 MB. Изтегляне:


„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа на възр
„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.

Дата на публикуване: 2018-08-28
Номер в АОП: 00753-2018-0025

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-08-28 15:53:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 43.77 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-09-27 11:25:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 5.66 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-11-01 15:13:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.67 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-11-15 15:00:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4 и окончателен доклад на комисията, Големина: 36.58 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-11-15 15:01:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 6.17 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-01-25 14:52:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 63.78 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-01-25 14:53:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.28 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-07-15 11:25:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.58 MB. Изтегляне:


„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, проект: „Предоставяне на топъл обяд“, и проект: „Правото на труд - право на достоен живот“ по ОПРЧР по обособени позиции
„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, проект: „Предоставяне на топъл обяд“, и проект: „Правото на труд - право на достоен живот“ по ОПРЧР със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали“. Обособена позиция №:2 „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2018-08-28
Номер в АОП: 9080164

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-08-28 13:36:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 18.93 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-09-05 17:04:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.23 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-09-19
  протокол от работата на комисията, Големина: 3.62 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-10-09 17:00:00
  Договор за обществена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 66.55 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-10-09 17:01:00
  Договор за обществена поръчка за об. поз. № 2, Големина: 30.54 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2019 година”
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2019 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на нехранителни стоки”; Обособена позиция №3: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2018-08-21
Номер в АОП: 00753-2018-0024

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-08-23 10:43:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 39.38 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-09-27 10:41:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.61 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-10-05 10:21:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 14.50 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-10-05 10:26:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.56 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-11-08 11:13:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 7.87 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-08 11:15:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 56.49 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-08 11:17:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 29.60 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-08 11:20:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 32.65 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-03-11 13:15:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 1.32 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-04-24 14:19:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 1.33 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-04-24 14:21:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 3, Големина: 1.35 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота – Свищов” за 2018/2019 година”.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота – Свищов” за 2018/2019 година”.

Дата на публикуване: 2018-08-15
Номер в АОП: 00753-2018-0023

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-08-15 15:45:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 23.52 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-09-11
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-10-23 15:22:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 8.68 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2018-10-23 15:24:00
  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 1.25 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-11-07 10:20:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.09 MB. Изтегляне:


Подмяна на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и Совата.
Подмяна на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и Совата.

Дата на публикуване: 2018-08-14
Номер в АОП: 00753-2018-0022

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-08-14 15:31:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 35.29 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-09-19 14:11:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.62 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-09-25 15:22:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 16.89 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-09-25 15:24:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.28 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-10-12 14:59:00
  Договор за обществена поръчка и приложенията към него, Големина: 81.81 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-10-12 15:00:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.94 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-05-21 15:42:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 0.20 MB. Изтегляне:


Доставка на безоловен бензин, дизелово гориво и Газ пропан-бутан за нуждите на Община Свищов, ОССД, ОП „Чистота-Свищов, ОП „Обреди-Свищов.
Доставка на безоловен бензин, дизелово гориво и Газ пропан-бутан за нуждите на Община Свищов, ОССД, ОП „Чистота-Свищов, ОП „Обреди-Свищов, както следва: Дизелово моторно гориво с код по CPV - 09134200-9 – 1 040 000 литра ± 10 % Безоловен бензин А-95Н с код по CPV - 09132100-4 – 186 000 литра ± 10 % Газ пропан-бутан с код по CPV 09122000-0 – 150 000 литра ± 10 % Газ пропан-бутан (бутилки 10 кг) с код по CPV 09122000-0 – 40 бр. (666 л./ 400 кг) ± 10 %

Дата на публикуване: 2018-08-06
Номер в АОП: 00753-2018-0021

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2018-08-06 17:20:00
  решение за откриване на процедура, Големина: 3.18 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-24 15:12:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 4.64 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-24 15:15:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.92 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2023-03-09 15:58:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.74 MB. Изтегляне:


„Доставка на два броя автомобили по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“.
„Доставка на два броя автомобили по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“.

Дата на публикуване: 2018-06-19
Номер в АОП: 00753-2018-0019

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-06-19 17:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 25.32 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-07-12
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.09 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-07-30 16:11:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 10.84 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-07-30 16:16:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.40 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-20
  обявление за възложена поръчка, Големина: 4.83 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-20
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 24.01 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-05-09
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.74 MB. Изтегляне:


„Доставка на съдове за твърди битови отпадъци – 1100 литра за нуждите на ОП „Чистота – Свищов“.
„Доставка на съдове за твърди битови отпадъци – 1100 литра за нуждите на ОП „Чистота – Свищов“.

Дата на публикуване: 2018-06-18
Номер в АОП: 9077367

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-06-18 16:58:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 14.10 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2018-06-22 14:39:00
  Разяснение по документацията за участие, Големина: 1.22 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-06-25 17:04:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.16 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-06-29
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.92 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-07-11 14:09:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 6.69 MB. Изтегляне:


„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов за 2018/2019 година”.
„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов за 2018/2019 година”.

Дата на публикуване: 2018-06-18
Номер в АОП: 00753-2018-0018

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-06-18 16:48:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 28.38 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-07-12 09:33:00
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 2.52 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-08-07 16:20:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.54 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-08-10 13:55:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.25 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-08-10 13:52:00
  Протокол № 2, Проткол № 3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 16.13 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-28 13:07:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 24.60 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-28 13:08:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.98 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-10-31 15:10:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.35 MB. Изтегляне:


РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СВИЩОВ
„Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“.

Дата на публикуване: 2018-06-06
Номер в АОП: 00753-2018-0017

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-06-06 16:55:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 39.95 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-07-06 15:03:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-07-11 13:54:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 15.36 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-07-11 13:56:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.70 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-22 15:16:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 88.57 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-22 15:18:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.28 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-05-15 14:57:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.43 MB. Изтегляне:


„Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – Свищов 2018/2019 год.” по обособени позиции
„Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – Свищов 2018/2019 год.” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 – „Доставка на техническа сол (натриев хлорид)” • Обособена позиция №2 – „Доставка на пясък”.

Дата на публикуване: 2018-06-06
Номер в АОП: 00753-2018-0016

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-06-06 14:37:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 23.51 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-07-10 14:19:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-07-13 10:43:00
  Протокол 1, Протокол 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 11.14 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-07-13 10:44:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.47 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-07-27
  обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2, Големина: 4.76 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-16 16:42:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. № 1, Големина: 8.65 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-16 16:47:00
  обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1, Големина: 4.92 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-08-20 13:44:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 2.49 MB. Изтегляне:


„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.
„Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.

Дата на публикуване: 2018-06-01
Номер в АОП: 00753-2018-0020

Документи:
 • Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Публикуван: 2018-06-29 14:16:00
  Становище за осъществен предварителен контрол от АОП, Големина: 8.09 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-07-02 14:22:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 51.29 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-08-07 17:00:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 6.09 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-08-15 14:59:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.66 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-08-20 15:54:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисията, Големина: 26.41 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-08-20
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.50 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-10-08 11:22:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 251.50 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-10-08 11:28:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.17 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2018-10-08 13:15:00
  Договор за подизпълнение, Големина: 12.68 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-08-06 15:17:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 3.46 MB. Изтегляне:


„Услуги за дезинсекция, дератизация и дезинфекция за нуждите на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Свищов за 2018/2019 г.“.
„Услуги за дезинсекция, дератизация и дезинфекция за нуждите на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Свищов за 2018/2019 г.“.

Дата на публикуване: 2018-05-31
Номер в АОП: 9076684

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-05-31 14:45:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 14.36 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-06-07 17:07:00
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.14 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-06-15 14:39:00
  протокол от работата на комисията, Големина: 5.12 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-21 15:52:00
  Договор за обществена поръчка, Големина: 13.11 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Обреди – Свищов” за 2018/2019 година”.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Обреди – Свищов” за 2018/2019 година”.

Дата на публикуване: 2018-05-18
Номер в АОП: 00753-2018-0015

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-05-18 11:44:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 23.66 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-06-15 14:54:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.60 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-20 11:50:00
  Протокол № 1, Проткол № 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 10.38 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-20 11:52:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.32 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-07-04 16:53:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 16.49 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-07-04 16:56:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.26 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-07-16 16:22:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.54 MB. Изтегляне:


„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на община Свищов за 2018/2019 година” със следните обособени позиции
„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на община Свищов за 2018/2019 година” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Свищов”; • Обособена позиция №2: „Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”.

Дата на публикуване: 2018-05-18
Номер в АОП: 00753-2018-0014

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-05-18 10:11:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 27.28 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-06-15 15:27:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.68 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-20 11:10:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 13.72 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-20 11:11:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.71 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-07-26
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.40 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-07-26
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 27.69 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-07-26
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 20.37 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-09-02 16:27:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 2.58 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-12-03 15:14:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 3.63 MB. Изтегляне:


Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1 -5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти
Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т.1 -5), ал.2 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на следните многофамилни жилищни с административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №68; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №69; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №70; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №74; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №10.

Дата на публикуване: 2018-05-10
Номер в АОП: 9075867

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-05-10 13:06:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 17.80 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2018-05-11 09:39:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2018-05-15 09:16:00
  Разяснение по документацията за участие, Големина: 0.76 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-05-22 13:35:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 5.04 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-06-13 14:59:00
  Протокол №2 от работата на комисията, Големина: 12.35 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-26 14:07:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 30.08 MB. Изтегляне:


Изготвяне на детайлното обследване за енергийна ефективност и доклад за енергийно обследване
Изготвяне на детайлното обследване за енергийна ефективност и доклад за енергийно обследване на следните многофамилни жилищни с административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №68; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №69; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №70; гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №74; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №10

Дата на публикуване: 2018-05-09
Номер в АОП: 9075830

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-05-09 16:03:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 16.94 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-05-18 11:51:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 5.34 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-06-07 11:28:00
  Протокол № 2 от работата на комисията, Големина: 10.70 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-25 16:17:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 13.30 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2018/2019 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. П
„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2018/2019 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2018-04-25
Номер в АОП: 00753-2018-0013

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-25
  документация за участие, Големина: 30.09 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-05-29 16:05:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.62 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-05 15:09:00
  Протокол №1, Протокол № 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 14.11 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-05 15:11:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.60 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-15
  Договор за обществена поръчка об. поз. № 1, Големина: 14.77 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-15
  Договор за обществена поръчка за об. поз. № 2, Големина: 14.67 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-06-15 15:08:00
  Обявление за възложена поръчка за об. поз. № 1 и об. поз. № 2, Големина: 6.85 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-07-12 10:57:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.55 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-07-12 11:00:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.51 MB. Изтегляне:


„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град
„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в град Свищов на: ул. "Петър Парчевич" №13, ул. „Патриарх Евтимий" №16, ул. "Хаджи Димитър" №13, ул. "Граф Игнатиев" №5, ул. "Григор Стоянов" №4, ул. "Григор Стоянов" №8, ул. "Цанко Церковски" №5, ул. "К. Д. Аврамов" №2 и ул. "Генерал П. Киселов" №2. Обособена позиция № 2: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в град Свищов на: ул. "Черни връх" № 22, ул. "Патриарх Евтимий" № 4А, ул. "Черни връх" №11, ул. "Трети март" № 69, ул. "Генерал Йолшин" №1, ул. "Неофит Бозвели" № 17, ул. "Иваница Данчев" № 2 и ул. "Хаджи Димитър" № 10.

Дата на публикуване: 2018-04-12
Номер в АОП: 00753-2018-0012

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-12 17:05:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 94.26 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-12 17:06:00
  Документация за участие в процедура - Енергийно обследване, Големина: 210.41 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-12 17:08:00
  Документация за участие в процедура - Технически паспорти, Големина: 158.34 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-12 17:10:00
  Документация за участие в процедура - Технически паспорти, Големина: 122.08 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-05-28 14:59:00
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 8.86 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-06-07 16:14:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.83 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-21 13:19:00
  Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 44.61 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-21 13:20:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 4.57 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-07-18
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.71 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-07-18
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 53.99 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-07-18
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 74.96 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-08-07 16:00:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 3.67 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-10-31 09:49:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.79 MB. Изтегляне:


„Ремонт, преустройство и промяна на предназначение на сградния фонд на бивше ОУ „Д-р Асен Златаров“ с. Царевец по проект „Традиция и танци - мост над река Дунав", eMS code: ROBG-511, по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020“.
„Ремонт, преустройство и промяна на предназначение на сградния фонд на бивше ОУ „Д-р Асен Златаров“ с. Царевец по проект „Традиция и танци - мост над река Дунав", eMS code: ROBG-511, по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020“.

Дата на публикуване: 2018-04-10
Номер в АОП: 02348-2018-0001

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-10 17:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 161.72 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-06-05 15:27:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-08 15:21:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 15.66 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-08 15:22:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.49 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 15:15:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 140.55 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-13
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.03 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-07-11 16:09:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.47 MB. Изтегляне:


„Извършване на СМР/СРР на обект: „Благоустрояване на открити площадки на Детска градина „Чиполино“ гр. Свищов по Проект „Красива България“.
„Извършване на СМР/СРР на обект: „Благоустрояване на открити площадки на Детска градина „Чиполино“ гр. Свищов по Проект „Красива България“.

Дата на публикуване: 2018-03-22
Номер в АОП: 9074146

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-03-22 16:11:00
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 47.39 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-04-10 17:06:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.12 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-04-16 15:18:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 6.80 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-04-30 12:58:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 13.78 MB. Изтегляне:


„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с реализиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по ОП
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с реализиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Петър Парчевич" №13, ул.Патриарх Евтимий" №16 и ул. "Хаджи Димитър" №13"; Обособена позиция № 2: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Граф Игнатиев" №5, ул. "Григор Стоянов" №4 и ул. "Григор Стоянов" №8"; Обособена позиция № 3: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Цанко Церковски" №5, ул. "К. Д. Аврамов" №2 и ул. "Генерал П. Киселов" №2"; Обособена позиция № 4: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Черни връх" №22, ул. "Патриарх Евтимий" № 4А и ул. "Черни връх" №11"; Обособена позиция № 5: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Трети март" № 69 и ул. "Генерал Йолшин" №1"; Обособена позиция № 6: "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в следните жилищни сгради в град Свищов: ул. "Неофит Бозвели" №17, ул. "Иваница Данчев" №2 и ул. "Хаджи Димитър" №10".

Дата на публикуване: 2018-03-21
Номер в АОП: 00753-2018-0011

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-03-23 12:40:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 181.12 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-03-23 12:54:00
  Документация за участие в процедура - Енергийно обследване, Големина: 210.41 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-03-23 13:00:00
  Документация за участие в процедура - Технически паспорти: об. поз. №1, №2 и №3, Големина: 158.34 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-03-23 13:02:00
  Документация за участие в процедура - Технически паспорти: об. поз. №4, №5 и №6, Големина: 122.08 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-05-10 12:32:00
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 14.73 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-05-22 16:55:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.91 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-05 16:02:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 82.93 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-05 16:03:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 3.28 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 14:36:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз №1, Големина: 115.94 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 14:38:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз №2, Големина: 122.86 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 14:40:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз №3, Големина: 97.61 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 14:41:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз №4, Големина: 199.75 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 14:43:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз №5, Големина: 129.31 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 14:44:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз №6, Големина: 123.46 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-13 14:47:00
  Обявление за възложена поръчка за об. поз. №1, об. поз. №2, об. поз. №3, об. поз. №4, об. поз. №5 и об. поз. № 6, Големина: 14.02 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-04-01 11:32:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 6, Големина: 2.86 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-05-09 16:18:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 4, Големина: 1.50 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-05-09 16:24:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 3, Големина: 1.45 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-06-12 15:29:00
  Oбявление за приключване да договор за обществена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 1.46 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-09-16 14:03:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 3.72 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-10-30 11:23:00
  Oбявление за приключване да договор за обществена поръчка за об. поз. № 5, Големина: 2.91 MB. Изтегляне:


Връзка към системата за Електронен ЕЕДОП
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg

Дата на публикуване: 2018-03-13


„Избор на консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и извършване на инвеститорски контрол за обект: „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици.
„Избор на консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и извършване на инвеститорски контрол за обект: „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“.

Дата на публикуване: 2018-03-02
Номер в АОП: 00753-2018-0010

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-03-02 16:38:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 40.49 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-04-02 12:32:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 6.75 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-04-20 15:35:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.78 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-04-25 11:54:00
  Протокол 2, Протокол 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 23.33 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-04-25 11:55:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 4.60 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-05-22 13:43:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 31.18 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-05-22
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.46 MB. Изтегляне:


„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на открити площадки на Детска градина „Чиполино“ гр. Свищов по Проект „Красива България“.
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на открити площадки на Детска градина „Чиполино“ гр. Свищов по Проект „Красива България“.

Дата на публикуване: 2018-03-02
Номер в АОП: 00753-2018-0009

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-03-02 14:30:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 30.54 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-03-29 15:01:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 3.17 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-04-11 14:08:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.60 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-04-16 13:57:00
  Протокол 2, Протокол 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 14.04 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-04-16 13:58:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.32 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-05-08 11:22:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 50.29 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-05-08 11:24:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.30 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-12-19 10:53:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.42 MB. Изтегляне:


Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов по обособени позиции
„Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Одрин“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“; Обособена позиция №2 „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Черни връх“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Витоша“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“.

Дата на публикуване: 2018-02-22
Номер в АОП: 00753-2018-0008

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-02-22 17:27:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 56.41 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-03-29 14:54:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 10.65 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-04-19 15:10:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.00 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-04-24 16:24:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 63.53 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-04-24 16:26:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 7.55 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-06 16:11:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз №1, Големина: 135.94 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-06 16:13:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №2, Големина: 108.82 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-06-06 16:14:00
  Oбявление за възложена поръчка, Големина: 7.40 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-05-15 15:02:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 1.52 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-05-15 15:05:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 2, Големина: 1.49 MB. Изтегляне:


Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на "Изпълнение на СМР за преустройство и ремонт на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов”
„Изпълнение на СМР за преустройство и ремонт на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов”

Дата на публикуване: 2018-02-06

Документи:
 • Документация по чл. 191, ал. 1 от ЗОП, Публикуван: 2018-02-06 16:54:00
  Документация по чл. 191, ал. 1 от ЗОП, Големина: 72.28 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-02-12 16:08:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 4.84 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-02-20 08:55:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 167.96 MB. Изтегляне:


„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР в обект: Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов”.
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР в обект: Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов”.

Дата на публикуване: 2018-01-31
Номер в АОП: 00753-2018-0007

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2018-01-31 14:54:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 3.89 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-02-23 13:05:00
  договор за обществена поръчка, Големина: 17.27 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-02-23 13:07:00
  Oбявление за възложена поръчка, Големина: 5.95 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-11-01
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.37 MB. Изтегляне:


Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на Община Свищов“
Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на Община Свищов“

Дата на публикуване: 2018-01-19
Номер в АОП: 00753-2018-0006

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-01-19
  документация за участие в процедура, Големина: 32.28 MB. Изтегляне:
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, Публикуван: 2018-01-26 16:54:00
  Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, Големина: 2.53 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-01-26 17:02:00
  Променена документация за участие в процедура, Големина: 32.77 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2018-01-26 17:05:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 1.06 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2018-01-31 15:26:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 1.05 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-03-09 14:40:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 8.01 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-03-30
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.59 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-04-04 13:48:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисията, Големина: 50.66 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-04-04 13:50:00
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.43 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-05-08 11:31:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 95.77 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-05-08 11:33:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.77 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-08-08 12:06:00
  Обявление за приключване на договор, Големина: 2.28 MB. Изтегляне:


ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“; • Обособена позиция №2 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешноводопроводна мрежа в град Свищов по улици: ул. „Ал. Божинов“ – комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“.

Дата на публикуване: 2018-01-19
Номер в АОП: 00753-2018-0005

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-01-19
  документация за участие в процедура, Големина: 40.71 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-02-15 15:04:00
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 11.63 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-03-19 11:05:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.70 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-04-11 15:06:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисията, Големина: 64.07 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-04-11 15:10:00
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 7.08 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-05-18
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.97 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-05-18
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 46.41 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-05-18
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 44.35 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-03-18
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 1.33 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2020-05-14 15:38:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор за обособена позиция №1, Големина: 0.84 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2020-05-14 15:39:00
  Обявление за изменение за обособена позиция №1, Големина: 1.82 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2022-05-30
  Допълнително споразумение за изменение на договор, Големина: 0.84 MB. Изтегляне:
 • Обявление за изменение, Публикуван: 2022-05-30
  Обявление за изменение, Големина: 2.53 MB. Изтегляне:


Доставка на безоловен бензин за нуждите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов
Доставка на безоловен бензин за нуждите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов

Дата на публикуване: 2018-01-09
Номер в АОП: 00753-2018-0004

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2018-01-09
  решение за откриване на процедура, Големина: 2.95 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-01-31
  Борсов договор, Големина: 4.14 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-01-31
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.75 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-03-18 15:34:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.31 MB. Изтегляне:


„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов – 2018 г /2019 г.”
„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов – 2018 г /2019 г.”

Дата на публикуване: 2018-01-08
Номер в АОП: 00753-2018-0003

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-01-10
  Документация за участие в процедура, Големина: 26.09 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-02-16 14:15:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 5.61 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-03-02 14:24:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.60 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-03-08 13:00:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Окончателен доклад на комисията,, Големина: 28.78 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-03-08 13:04:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.26 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-04-16 12:48:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 18.11 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-04-16 12:50:00
  Oбявление за възложена поръчка, Големина: 5.42 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-01-24 11:39:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.49 MB. Изтегляне:


„Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги”.
„Осигуряване на публичност и визуализация по проект "Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги”.

Дата на публикуване: 2018-01-08
Номер в АОП: 00753-2018-0002

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-01-08
  Документация за участие в процедура, Големина: 39.38 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-02-01 11:18:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.59 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-02-06 11:57:00
  Протокол №1, Протокол №2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 9.09 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-02-06 11:58:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.51 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-02-26 15:58:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 29.88 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-02-26 16:00:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.32 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2018-07-06 08:06:00
  Допълнително споразумение за изменение на договор, Големина: 1.45 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-11-21 15:27:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.51 MB. Изтегляне:


„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в обект: Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов”
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в обект: Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов”

Дата на публикуване: 2018-01-02
Номер в АОП: 00753-2018-0001

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-01-02
  документация за участие в процедура, Големина: 41.91 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-01-25
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 2.39 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-02-05 11:45:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.67 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-02-08 11:04:00
  Протокол №2, Протокол №3 и окончателен доклад на комисия, Големина: 9.77 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-02-08 11:08:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.44 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-02-22 14:13:00
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него,, Големина: 60.71 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-02-22 14:15:00
  Oбявление за възложена поръчка, Големина: 5.29 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-10-31
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.36 MB. Изтегляне:


„Изпълнение на СМР за преустройство и ремонт на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов”
„Изпълнение на СМР за преустройство и ремонт на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов”

Дата на публикуване: 2018-01-02
Номер в АОП: 9071937

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-01-02 12:59:00
  документация за участие, Големина: 36.38 MB. Изтегляне:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2018-01-02 13:00:00
  инвестиционен проект , Големина: 42.36 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2018-01-19
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.22 MB. Изтегляне:


„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обособени позиции
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“; • Обособена позиция №2 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешноводопроводна мрежа в град Свищов по улици: ул. „Ал. Божинов“ – комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“.

Дата на публикуване: 2017-12-21
Номер в АОП: 00753-2017-0037

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-12-21
  Документация за участие в процедура, Големина: 40.28 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2018-01-05
  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 0.82 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-01-16
  обявление за възложена поръчка, Големина: 7.16 MB. Изтегляне:


„Изпълнение на строителство по обособени позиции
„Изпълнение на строителство със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“. • Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на вътрешноводопроводна мрежа в град Свищов по улици: ул. „Ал. Божинов“ – комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“.

Дата на публикуване: 2017-12-14
Номер в АОП: 00753-2017-0036

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-12-14
  Документация за участие в процедура, Големина: 44.91 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-12-14 16:52:00
  инвестиционен проект обособена позиция №1, Големина: 35.61 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-12-14 16:52:00
  инвестиционен проект обособена позиция №2, Големина: 21.50 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2018-01-11
  Разяснения по документация за участие, Големина: 1.36 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-01-25
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 4.52 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-02-07
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.60 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-02-12 13:51:00
  Протокол 2, Протокол 3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 37.31 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-02-12 13:56:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 4.47 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-03-13 11:14:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. № 1, Големина: 97.46 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-03-13 11:16:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. № 2, Големина: 185.14 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-03-13 11:18:00
  Oбявление за възложена поръчка, Големина: 6.78 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-01-16 10:02:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.41 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-07-16 16:28:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.45 MB. Изтегляне:


„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” по обособени позиции.
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор”; Обособена позиция №2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония”.

Дата на публикуване: 2017-11-28
Номер в АОП: 9070855

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-11-28
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 25.14 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-12-05
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.16 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-12-11
  Протокол от работата на комисията, Големина: 5.50 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-12-21
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. № 2, Големина: 50.29 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-01-26
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. № 1, Големина: 44.17 MB. Изтегляне:


„Доставка на пелети за нуждите на Община Свищов и детските градини на територията на община Свищов за отоплителен сезон 2017/2018 година”
„Доставка на пелети за нуждите на Община Свищов и детските градини на територията на община Свищов за отоплителен сезон 2017/2018 година”

Дата на публикуване: 2017-11-20
Номер в АОП: 9070498

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-11-20 14:22:00
  документация за участие, Големина: 11.02 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-11-28
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.13 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-12-04
  Протокол от работата на комисията, Големина: 2.07 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-12-14
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 5.46 MB. Изтегляне:


„Изработване на инвестиционни проекти по обособени позиции
„Изработване на инвестиционни проекти със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Изработване на инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за реконструкция на Градски стадион „Академик“ град Свищов“; • Обособена позиция №2 „Изработване на инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов, УПИ V, кв. 187, ул. „Полковник Иванов“ №3”.

Дата на публикуване: 2017-11-16
Номер в АОП: 9070431

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-11-16
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 36.19 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-11-17
  Разяснение по документация за участие , Големина: 1.06 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-11-23
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.16 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-11-28
  Протокол от работата на комисията, Големина: 6.31 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-12-06
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложения - об. поз. №1, Големина: 44.66 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2017-12-06
  Договор за подизпълнение - об. поз. 1 , Големина: 3.18 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-12-06
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложения - об. поз. №2, Големина: 48.25 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2017-12-06
  Договор за подизпълнение - об. поз. 2, Големина: 3.38 MB. Изтегляне:


„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”

Дата на публикуване: 2017-11-06
Номер в АОП: 9070029

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-11-06
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 11.20 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-11-14
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.09 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-11-20
  протокол от работа на комисията, Големина: 2.40 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-12-14
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 9.70 MB. Изтегляне:


„Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци”.
„Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци”.

Дата на публикуване: 2017-11-03
Номер в АОП: 9069995

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-11-03
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 4.96 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-11-20
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.28 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-11-24
  Протокол от работата на комисията, Големина: 2.97 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-12-07
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 17.57 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2017-12-07
  Договор за подизпълнение, Големина: 1.63 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЧИСТОТА – СВИЩОВ“.
„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЧИСТОТА – СВИЩОВ“.

Дата на публикуване: 2017-10-27
Номер в АОП: 00753-2017-0035

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-10-27
  Документация за участие в процедура, Големина: 20.44 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-11-23
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 7.22 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-12-15
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-12-20
  Протокол 2, Протокол 3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 46.03 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-12-20
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 7.40 MB. Изтегляне:
 • Решение за изменение, Публикуван: 2017-12-21
  Решение за изменение на Решение № 1783-РД-01-03 от 20.12.2017 г., Големина: 1.14 MB. Изтегляне:
 • Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Публикуван: 2018-01-08
  Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Екселор Холдинг Груп" ЕООД, Големина: 0.92 MB. Изтегляне:
 • Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Публикуван: 2018-01-08
  Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Екоджен" ООД, Големина: 0.77 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-02-08
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 17.83 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-02-08
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.33 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-07-17 15:16:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.38 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА ЛИНЕЙКА ТИП „С“ – РЕАНОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” - PROJECT CODE 16.5.2.042; eMS CODE: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 Г. ПО ПРОГРАМА “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020
„ДОСТАВКА НА ЛИНЕЙКА ТИП „С“ – РЕАНОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” - PROJECT CODE 16.5.2.042; eMS CODE: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 Г. ПО ПРОГРАМА “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 Г.“

Дата на публикуване: 2017-10-12
Номер в АОП: 00753-2017-0034

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-10-12 17:03:00
  документация за участие, Големина: 28.90 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-10-20
  Разяснение по документацията за участие, Големина: 1.56 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-10-23
  Разяснение по документацията за участие № 2, Големина: 4.27 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-10-26
  Разяснение по документацията за участие № 3, Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-10-30
  Разяснение по документацията за участие № 4, Големина: 1.82 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-11-24
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.68 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-11-29
  Протокол №1 и №2, и окончателен доклад от работата на комисията, Големина: 33.87 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-11-29
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.47 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-01-10
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 33.28 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-01-10
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.89 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-05-09
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.78 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2018 година” по обособени позиции
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2018 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на нехранителни стоки”; Обособена позиция №3: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2017-10-05
Номер в АОП: 00753-2017-0033

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-10-05
  документация за участие в процедура, Големина: 35.57 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-11-16
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 4.82 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-11-30
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.57 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-12-06
  Протокол №2 и №3, и окончателен доклад от работата на комисията, Големина: 24.74 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-12-06
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.50 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-01-24
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №1, Големина: 60.10 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-01-24
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №2, Големина: 24.52 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-01-24
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №3, Големина: 26.99 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-01-24
  Обявление за възложена поръчка за об. поз. №1, об. поз. №2 и об. поз. №3, Големина: 7.86 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-03-18 13:47:00
  Обявление за приключен договор за об. поз. № 1, Големина: 2.49 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-03-25 16:05:00
  Обявление за приключен договор за об. поз. № 2, Големина: 2.51 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-03-25 16:06:00
  Обявление за приключен договор за об. поз. № 3, Големина: 2.50 MB. Изтегляне:


„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” .
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в Детските градини на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към „Други дейности по образованието” при Община Свищов”

Дата на публикуване: 2017-09-26
Номер в АОП: 9068634

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-09-26
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 19.07 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-10-05 17:06:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.18 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-10-11
  протокол от работата на комисията, Големина: 3.91 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-10-30
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 19.39 MB. Изтегляне:


„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2018 година.“
„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2018 година.“

Дата на публикуване: 2017-09-20
Номер в АОП: 00753-2017-0032

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-09-20
  документация за участие в процедура, Големина: 9.40 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-10-25
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 3.36 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-11-14
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.52 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-11-20
  Протокол 2, Протокол 3 и Окончателен доклад на комисия, Големина: 12.96 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-11-20
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.09 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-12-19
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 4.06 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-12-19
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.05 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-03-18 15:40:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.49 MB. Изтегляне:


„Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов” за 2017/2018 година”.
„Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов” за 2017/2018 година”.

Дата на публикуване: 2017-09-18
Номер в АОП: 00753-2017-0031

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-09-18
  документация за участие в процедура, Големина: 11.29 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-10-11
  Протокол и Доклад на комисия , Големина: 10.32 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-10-11
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 0.77 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-11-17
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 14.79 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-11-17
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.59 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-12-05 10:57:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.39 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота – Свищов” за 2017/2018 година”.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на ОП „Чистота – Свищов” за 2017/2018 година”.

Дата на публикуване: 2017-08-28
Номер в АОП: 00753-2017-0030

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-08-28
  документация за участие в процедура, Големина: 9.19 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-09-25
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.51 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-10-05
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 9.71 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-10-05
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.18 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-11-23
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към нег, Големина: 18.79 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-11-23
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.07 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-02-15 14:17:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.73 MB. Изтегляне:


„Доставка на дърва за огрев, въглища и пелети за нуждите на Община Свищов, детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов” за отоплителен сезон 2017/2018 година” по обособени позиции.
„Доставка на дърва за огрев, въглища и пелети за нуждите на Община Свищов, детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов” за отоплителен сезон 2017/2018 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев за нуждите на детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища за нуждите на детските градини на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №3: „Доставка на пелети за нуждите на Община Свищов и детските градини на територията на община Свищов”.

Дата на публикуване: 2017-08-23
Номер в АОП: 9067580

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-08-23
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 4.33 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-08-31 17:05:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.27 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-09-05
  Протокол от работата на комисията, Големина: 3.20 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-09-19
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. № 3, Големина: 5.80 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-09-29
  договор за обществена поръчка, заедно приложенията към него за об. поз № 2, Големина: 8.84 MB. Изтегляне:
 • Споразумение за прекратяване на договор, Публикуван: 2017-11-16
  Споразумение за прекратяване на договор за обособена позиция № 3, Големина: 0.93 MB. Изтегляне:


„Доставка на компютърна и периферна техника за Община Свищов, ОССД и разпоредител „Култура“.
„Доставка на компютърна и периферна техника за Община Свищов, ОССД и разпоредител „Култура“.

Дата на публикуване: 2017-08-22
Номер в АОП: 00753-2017-0029

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-08-22
  документация за участие в процедура, Големина: 24.30 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-09-15
  Протокол от работата на комисията, Големина: 2.96 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-09-27
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.49 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-10-02
  Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисията, Големина: 12.52 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-10-02
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.18 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-11-03
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 33.38 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-11-03
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.97 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-12-06
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 3.85 MB. Изтегляне:


„Доставка на компютърна техника по проект „Правото на труд – право за достоен живот“ и проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1. „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за Община Свищов“.
„Доставка на компютърна техника по проект „Правото на труд – право за достоен живот“ и проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1. „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за Община Свищов“.

Дата на публикуване: 2017-08-08
Номер в АОП: 00753-2017-0028

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-08-08
  Документация за участие в процедура, Големина: 28.26 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-09-01
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 3.20 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-09-13
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.52 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-09-19
  Протокол 2, Протокол 3 и Доклад на комисията, Големина: 12.08 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-09-19
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.27 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-10-11
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 22.42 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-10-11
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.09 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-11-20
  Обявление за приключване на договор, Големина: 2.46 MB. Изтегляне:


„Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов”.
„Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов”.

Дата на публикуване: 2017-07-17
Номер в АОП: 00753-2017-0027

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-07-17
  документация за участие в процедура, Големина: 19.37 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-08-09
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.60 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-08-14
  Протокол №1 и №2, и окончателен доклад от работата на комисията, Големина: 8.46 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-08-14
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.28 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-09-12
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 16.30 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-09-12
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.01 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-12-02 16:10:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 3.42 MB. Изтегляне:


„Доставка на офис оборудване и обзавеждане“ по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г., по ОПРЧР и за Община Свищов“
„Доставка на офис оборудване и обзавеждане“ по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г., по ОПРЧР и за Община Свищов“

Дата на публикуване: 2017-07-04
Номер в АОП: 00753-2017-0026

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-07-04
  Документация за участие в процедура, Големина: 21.21 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-07-27
  Разяснение, Големина: 1.12 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-08-04
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 5.36 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-08-30
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-09-08
  Протокол № 2, Протокол № 3 и доклад на комисията, Големина: 24.05 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-09-08
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 4.11 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-10-03
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 26.88 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-10-03
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.06 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-12-06
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.41 MB. Изтегляне:


„Доставка на работно облекло по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
„Доставка на работно облекло по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Дата на публикуване: 2017-06-28
Номер в АОП: 9065707

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-06-28 15:23:00
  документация за участие, Големина: 14.91 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-07-06 14:17:00
  информация, Големина: 1.14 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-07-11
  Протокол от работата на комисията, Големина: 2.47 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-07-24
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него , Големина: 12.31 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2017-10-20
  допълнително споразумение за изменение на договор, Големина: 1.42 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” - PROJECT CODE 16.5.2.042; eMS CODE: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 Г. ПО ПРОГРАМА “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 Г.“.
„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” - PROJECT CODE 16.5.2.042; eMS CODE: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 Г. ПО ПРОГРАМА “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 Г.“.

Дата на публикуване: 2017-06-26
Номер в АОП: 00753-2017-0025

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-06-26
  документация за участие в процедура, Големина: 28.14 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-07-17
  Разяснение, Големина: 1.22 MB. Изтегляне:
 • Информация при производство по обжалване, Публикуван: 2017-08-02
  Информация при производство по обжалване, Големина: 1.54 MB. Изтегляне:
 • Информация при производство по обжалване, Публикуван: 2017-08-15 16:30:00
  информация за спиране на процедура, Големина: 0.10 MB. Изтегляне:
 • Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, Публикуван: 2017-09-18
  Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация, Големина: 2.65 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-09-18
  разяснения по документация за участие, Големина: 0.73 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-11-20 16:30:00
  протокол о№1 от работата на комисията, Големина: 8.10 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-11-30
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.69 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-12-05
  Протокол 2, Протокол 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 48.45 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-12-05
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 5.21 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-01-17
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 22.42 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-01-17
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.72 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-05-09
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.87 MB. Изтегляне:


„Услуги по осигуряване на информация и публичност по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г.“.
„Услуги по осигуряване на информация и публичност по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г.“.

Дата на публикуване: 2017-06-22
Номер в АОП: 00753-2017-0024

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-06-22
  Документация за участие, Големина: 41.16 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-08-01
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.67 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-08-07
  Протокол 1, Протокол 2 и окончателен доклад на комисията, Големина: 17.38 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-08-07
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.63 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-08-28
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 27.91 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-08-28
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.00 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-07-16 16:16:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.43 MB. Изтегляне:


„Доставка на съдове за твърди битови отпадъци тип „Мева” и тип „Бобър“ за нуждите на ОП „Чистота – Свищов“
„Доставка на съдове за твърди битови отпадъци тип „Мева” и тип „Бобър“ за нуждите на ОП „Чистота – Свищов“

Дата на публикуване: 2017-06-14
Номер в АОП: 9065246

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-06-14 13:40:00
  документация за участие, Големина: 4.47 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-06-22 17:23:00
  информация, Големина: 1.07 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-06-28
  Протокол от работата на комисията, Големина: 4.02 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-07-14
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 9.67 MB. Изтегляне:


„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.166, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В МБАЛ “Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕО
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.166, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В МБАЛ “Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД“, ГР. СВИЩОВ“ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” - PROJECT CODE 16.5.2.042; EMS CODE: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 Г. ПО ПРОГРАМА “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 Г.“

Дата на публикуване: 2017-06-12
Номер в АОП: 00753-2017-0023

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-06-12
  документация за участие в процедура, Големина: 10.62 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-07-05
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 4.19 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-07-14
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.69 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-07-19
  Протокол № 2, № 3 и доклад на комисията, Големина: 16.57 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-07-19
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.58 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-08-29
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 32.57 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-08-29
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.26 MB. Изтегляне:
 • Споразумение за прекратяване на договор, Публикуван: 2018-01-17
  Споразумение за прекратяване на договор, Големина: 1.36 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-01-17
  Обявление за приключване на договор, Големина: 3.06 MB. Изтегляне:


„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на община Свищов за 2017/2018 година” по обособени позиции.
„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на община Свищов за 2017/2018 година” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Свищов”; • Обособена позиция №2: „Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”.

Дата на публикуване: 2017-06-08
Номер в АОП: 00753-2017-0022

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-06-08 16:30:00
  документация за участие, Големина: 9.54 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-07-11
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.60 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-07-17
  Протоколи и Окончателен доклад на комисията, Големина: 8.75 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-07-17
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.39 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-08-02
  Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 2, Големина: 5.53 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-08-23
  обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1, Големина: 4.97 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-08-23
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 21.42 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-09-11
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.41 MB. Изтегляне:


„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛ. "ЛЮЛИН", УЛ. "Г. МАТЕВ", УЛ. "ДИМИТЪР ШИШМАНОВ", УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "П. ЕВТИМИЙ", УЛ. "Н. СЛАВКОВ", УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ", УЛ."ХАН АСПАРУХ", ОСНОВЕН РЕМОНТ ТРОТОАРИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИ НА УЛ. „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“ .
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛ. "ЛЮЛИН", УЛ. "Г. МАТЕВ", УЛ. "ДИМИТЪР ШИШМАНОВ", УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "П. ЕВТИМИЙ", УЛ. "Н. СЛАВКОВ", УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ", УЛ."ХАН АСПАРУХ", ОСНОВЕН РЕМОНТ ТРОТОАРИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИ НА УЛ. „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СВИЩОВ”

Дата на публикуване: 2017-06-02
Номер в АОП: 9064904

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-06-02 15:23:00
  документация за участие, Големина: 7.37 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-06-19 17:23:00
  информация, Големина: 1.69 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-06-23
  Протокол от работата на комисията, Големина: 2.85 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-07-05
  Протокол 2 от работата на комисията, Големина: 5.72 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-07-31
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 149.87 MB. Изтегляне:


„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В МБАЛ “Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД“, ГР. СВИЩОВ“ .
„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В МБАЛ “Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД“, ГР. СВИЩОВ“ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! – МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” - PROJECT CODE 16.5.2.042; EMS CODE: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 Г. ПО ПРОГРАМА “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 Г.“

Дата на публикуване: 2017-06-02
Номер в АОП: 90648891

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-06-02 13:10:00
  документация за участие, Големина: 6.81 MB. Изтегляне:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-06-02 13:10:00
  идеен инвестиционен проект, Големина: 41.78 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-06-19 17:23:00
  информация, Големина: 1.26 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-06-26
  Протокол от работата на комисията, Големина: 5.33 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-08-03
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 30.48 MB. Изтегляне:


„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов за 2017/2018 година”.
„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов за 2017/2018 година”.

Дата на публикуване: 2017-05-29
Номер в АОП: 00753-2017-0021

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-05-29 15:46:00
  документация за участие в процедура, Големина: 8.97 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-06-02 16:40:00
  разяснение, Големина: 1.40 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-06-06 13:20:00
  разяснение, Големина: 1.24 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-06-26
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 5.47 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-07-06
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.50 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-07-19
  Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол №4 и доклад на комисията, Големина: 30.84 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-07-19
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.21 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-08-21
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.07 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-08-21
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 25.48 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-09-17
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.35 MB. Изтегляне:


„Услуги по осигуряване на информация и публичност, по проект „Вашето здраве има значение! – модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” - Project Code 16.5.2.042, ДБФП по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г. с регистрационен номер 49362
„Услуги по осигуряване на информация и публичност, по проект „Вашето здраве има значение! – модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” - Project Code 16.5.2.042, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г. с регистрационен номер 49362/06.04.2017 г.“

Дата на публикуване: 2017-05-23
Номер в АОП: 00753-2017-0020

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-05-23 13:22:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 11.41 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-05-31 13:55:00
  разяснения по документация за участие, Големина: 0.72 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-06-15
  протокол №1, Големина: 4.81 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-06-26
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.62 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-07-03
  Протокол 2, Протокол 3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 29.81 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-07-03
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.35 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-08-01
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 33.88 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-08-01
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.86 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-04-03 11:13:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.46 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Обреди – Свищов” за 2017/2018 година”.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Обреди – Свищов” за 2017/2018 година”.

Дата на публикуване: 2017-05-16
Номер в АОП: 00753-2017-0019

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-05-16 16:14:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 9.30 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-06-13 13:26:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-06-19
  Протокол 1, Протокол 2 и окончателен доклад на комисия, Големина: 9.54 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-06-19
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.19 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-07-05
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 16.42 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-07-05
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.91 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-07-13
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.49 MB. Изтегляне:


„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, проект: „Предоставяне на топъл обяд“ и проект: „Правото на труд - право на достоен живот“ по ОПРЧР по обособени позиции
„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, проект: „Предоставяне на топъл обяд“ и проект: „Правото на труд - право на достоен живот“ по ОПРЧР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали“. • Обособена позиция №:2 „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2017-05-16
Номер в АОП: 00753-2017-0018

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-05-16 16:05:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 9.76 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-06-13 13:38:00
  Протокол 1 и Протокол 2 от работата на комисията, Големина: 4.47 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-06-22
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.61 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-06-29
  Протокол 3, Протокол 4 и Окончателен доклад на комисията , Големина: 19.78 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-06-29
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 3.14 MB. Изтегляне:
 • Информация при производство по обжалване, Публикуван: 2017-07-17
  Информация при производство по обжалване, Големина: 1.14 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-07-31
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 38.72 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-07-31
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.85 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-11-17
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 58.49 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-11-17
  обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1, Големина: 5.04 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-07-30 16:51:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.44 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-12-03 15:27:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.47 MB. Изтегляне:


„Избор на доставчик за компютърна техника по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
„Избор на доставчик за компютърна техника по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Дата на публикуване: 2017-04-21
Номер в АОП: 00753-2017-0017

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-04-21 15:23:00
  документация за участие, Големина: 8.60 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-05-22 11:43:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисия, Големина: 10.14 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-05-17 14:24:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-05-22 11:45:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 1.37 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-14
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 54.45 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-14
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.79 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-09-14
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.42 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за организиране на събития по проект: „Да успеем всички заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
„Избор на изпълнител за организиране на събития по проект: „Да успеем всички заедно“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Дата на публикуване: 2017-04-13
Номер в АОП: 00753-2017-0016

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-04-13 12:00:00
  документация за участие, Големина: 11.54 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-05-09 16:18:00
  Протоколи и окончателен доклад на комисия, Големина: 77.75 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-05-09 16:20:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.44 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-12
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 69.90 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-12
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.03 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-11-01 15:54:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.40 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли по обособени позиции
„Избор на изпълнител за доставка на спортни пособия, народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли със следните обособени позиции:  Обособена позиция №1 „Доставка на народни носии, спортни дрехи, обувки и принадлежности за ансамбли“,  Обособена позиция №2 “Доставка на спортни пособия“, по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Дата на публикуване: 2017-04-07
Номер в АОП: 9063171

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-04-07 15:58:00
  документация за участие, Големина: 3.85 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-04-19
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.21 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-05-10 12:35:00
  Протокол от работата на комисията, Големина: 6.16 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-05 11:23:00
  Договор за обществена поръчка за обособена позиция № 1, заедно с приложенията към него, Големина: 22.16 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-06 15:03:00
  Договор за обществена поръчка за обособена позиция №2, заедно с приложенията към него, Големина: 20.39 MB. Изтегляне:


„Извършване на СМР/СРР на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо” – гр. Свищов“ по Проект „Красива България"
„Извършване на СМР/СРР на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо” – гр. Свищов“ по Проект „Красива България"

Дата на публикуване: 2017-04-07
Номер в АОП: 9063156

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-04-07 13:40:00
  документация за участие, Големина: 6.66 MB. Изтегляне:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-04-07 13:40:00
  инвестиционен проект , Големина: 157.50 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-04-25
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.02 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-05-02
  протокол от работата на комисията, Големина: 3.05 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-31 13:27:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията в него, Големина: 10.94 MB. Изтегляне:


„Избор на доставчик на канцеларски материали, офис консумативи и тонер касети по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” по обособени позиции.
„Избор на доставчик на канцеларски материали, офис консумативи и тонер касети по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и тонер касети“ • Обособена позиция №:2 „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2017-03-23
Номер в АОП: 00753-2017-0015

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-03-23
  документация за участие в процедура, Големина: 9.94 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-04-12 09:05:00
  Разяснение по обособ. поз. 1, Големина: 0.73 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-04-20 14:35:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 3.43 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-05-09 08:53:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.62 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-05-12 14:34:00
  Протоколи и окончателен доклад на комисия, Големина: 16.69 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-05-12 14:42:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.52 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-15
  Договор за обществена поръчка за обособена позиция №1, Големина: 40.72 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-15
  Договор за обществена поръчка за обособена позиция № 2, Големина: 28.29 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-15
  Обявление за възложена поръчка за обособени позиции № 1 и №2, Големина: 6.57 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-10-23
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - поз. 1, Големина: 2.49 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-10-23
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - поз. 2, Големина: 2.39 MB. Изтегляне:


„Избор на доставчик на офис оборудване и обзавеждане“ по проект: „Да успеем всички заедно“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ .
„Избор на доставчик на офис оборудване и обзавеждане“ по проект: „Да успеем всички заедно“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ .

Дата на публикуване: 2017-03-21
Номер в АОП: 00753-2017-0014

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-03-21 13:40:00
  документация за участие , Големина: 8.26 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-04-19 14:10:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 4.29 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-05-02
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.54 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-05-09 15:32:00
  Протоколи и доклад на комисията, Големина: 20.59 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-05-09 15:35:00
  Решение за класиране на изпълнител, Големина: 3.06 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-13
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 31.51 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-13
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.93 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-01-29
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.53 MB. Изтегляне:


„Услуги по осигуряване на информация и публичност, по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, по ДБФП № BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г.“.
„Услуги по осигуряване на информация и публичност, по проект BG05M2OP001-3.002-0215 „Да успеем всички заедно”, по ДБФП № BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г.“.

Дата на публикуване: 2017-03-17
Номер в АОП: 00753-2017-0013

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-03-17
  документация за участие , Големина: 24.81 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-04-24 15:32:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 3.99 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-05-05
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-05-23 10:02:00
  Протокол 2, Протокол 3 и окончателен доклад на комисия, Големина: 23.55 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-05-23 10:04:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.82 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-19
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 28.29 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-19
  Обявление за възложена обществена поръчка, Големина: 4.84 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-01-22 16:28:00
  Обявление за приключване на договор, Големина: 2.42 MB. Изтегляне:


„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.166, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. СВИЩОВ В ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.036-
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.166, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. СВИЩОВ В ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.036-0001“.

Дата на публикуване: 2017-02-28
Номер в АОП: 00753-2017-0012

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-02-28 16:40:00
  документация за участие, Големина: 10.10 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-04-03 14:50:00
  Протокол 1 от работата комисия, Големина: 5.19 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-04-13
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-05-03
  Протокол №2, Протокол №3, Протокол №4 и Доклад от работата на комисията, Големина: 30.33 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-05-03
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.40 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-05 11:27:00
  Договор за обществена поръчка, Големина: 14.73 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-05
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.94 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-02-05 14:27:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.74 MB. Изтегляне:


„Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.
„Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.

Дата на публикуване: 2017-02-24
Номер в АОП: 00753-2017-0011

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-02-24
  документация за участие, Големина: 13.91 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-04-03 16:47:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.52 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-04-06 15:50:00
  Протоколи и окончателен доклад на комисия, Големина: 23.76 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-04-06 15:55:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.12 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-15 15:38:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 22.39 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-05-15
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.01 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-02-01
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.58 MB. Изтегляне:


„Закупуване на оборудване за нуждите на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП BG16RFOP001-1.036-0003-С01“ по ОПРР.“
„Закупуване на оборудване за нуждите на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП BG16RFOP001-1.036-0003-С01“ по ОПРР.“

Дата на публикуване: 2017-02-21
Номер в АОП: 00753-2017-0010

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-02-21 14:17:00
  документация за участие , Големина: 47.60 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2017-03-10
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 0.57 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-04-03 12:45:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 3.06 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-04-18 16:20:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-04-25 14:35:00
  Протокол №2, Протокол № 3 и Доклад от работата на комисията, Големина: 11.99 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-04-25 14:36:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.32 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-05 11:21:00
  договор за обществена поръчка, Големина: 19.41 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-05
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.97 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-04-30 17:08:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.68 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2017/2018 година” по обособени позиции.
„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2017/2018 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2017-02-20
Номер в АОП: 00753-2017-0009

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-02-20 15:07:00
  документация за участие в процедура, Големина: 11.33 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-04-21 10:30:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 6.33 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-05-09 13:55:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-05-15 09:46:00
  Протокол и окончателен доклад на комисия, Големина: 33.58 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-05-15 09:50:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 4.35 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-14
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 33.68 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-14
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 17.96 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-14
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.48 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-06-26
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.78 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-06-26
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.74 MB. Изтегляне:


„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0003-С01 по ОПРР“
„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0003-С01 по ОПРР“

Дата на публикуване: 2017-02-08
Номер в АОП: 9061270

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-02-08
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 4.22 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-03-02
  протокол от работата на комисията, Големина: 7.58 MB. Изтегляне:


“Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” по обособени позиции
“Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов - Русе – Свищов, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема по Маршрутно разписание № 4107 с час на тръгване от Свищов – 14.00 ч. Обособена позиция № 2: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов – Българско Сливово, съгласно утвърдена Общинска транспортна схема по Маршрутно разписание с час на тръгване от Свищов – 07.30; 11.00; 14.00; 18.30 ч.

Дата на публикуване: 2017-02-08
Номер в АОП: 9061269

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-02-08
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 4.16 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-02-16
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.21 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-02-21
  протокол от работата на комисията, Големина: 3.15 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-03-14
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 13.82 MB. Изтегляне:
 • допълнително споразумение за изменение на договор, Публикуван: 2021-02-01 15:11:00
  Допълнително споразумение към Договор за об. поз. № 2, Големина: 1.46 MB. Изтегляне:


„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов"
„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов"

Дата на публикуване: 2017-02-01
Номер в АОП: 9061071

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-02-01 14:34:00
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 4.24 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-02-20
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 3.92 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-03-09
  протокол №2 от работата на комисията, Големина: 8.72 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-06
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 32.15 MB. Изтегляне:


„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в Община Свищов"
„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в Община Свищов"

Дата на публикуване: 2017-02-01
Номер в АОП: 9061059

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-02-01 12:00:00
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 3.99 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-02-16
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 4.33 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-03-15
  Протокол №2 от работата на комисията, Големина: 10.20 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-06
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 33.61 MB. Изтегляне:


„Упражняване на авторски надзор"
„Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи на обект: Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. „Черни връх", жк. "Младост" по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР

Дата на публикуване: 2017-01-30
Номер в АОП: 00753-2017-0008

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2017-01-30 13:40:00
  решение за откриване на процедура, Големина: 3.97 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-28
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 17.70 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-04-28
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.24 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-01-23 11:13:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.41 MB. Изтегляне:


„Упражняване на авторски надзор"
„Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ „Радост“, ул. Черни връх №62, гр. Свищов, област Велико Търново“ по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0003 – С01 по ОПРР.

Дата на публикуване: 2017-01-25
Номер в АОП: 00753-2017-0007

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2017-01-25 13:10:00
  решение за откриване на процедура, Големина: 3.91 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-07
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 18.08 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-04-07
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.32 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-04-26 15:59:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.58 MB. Изтегляне:


„Упражняване на авторски надзор"
„Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи на обект: Обновяване на градска жизнена среда Рилите - парк "Радост“ по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР.

Дата на публикуване: 2017-01-25
Номер в АОП: 00753-2017-0006

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2017-01-25
  решение за откриване на процедура, Големина: 3.89 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-07
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 18.22 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-04-07
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.30 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-05-11 09:49:00
  Обявление за приключен договор, Големина: 2.56 MB. Изтегляне:


„Упражняване на авторски надзор"
„Упражняване на авторски надзор по време на дейностите свързани с изпълнение на строително монтажните работи по проект: "Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов" ДБФП №BG16RFOP001-1.036 -0002 – С01” на следните обекти: • Обект №1: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Община Свищов“; • Обект №2: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Финансов отдел на Община Свищов“; • Обект №3: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Звено Култура и Общинско радио“.

Дата на публикуване: 2017-01-23
Номер в АОП: 00753-2017-0005

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2017-01-23 15:58:00
  решение за откриване на процедура, Големина: 4.16 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-06
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 16.96 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-04-06
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.52 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-05-22 15:14:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.66 MB. Изтегляне:


„Упражняване на авторски надзор"
„Упражняване на авторски надзор по време на дейностите свързани с изпълнение на строително монтажните работи на следните строежи: • „Реконструкция и ремонт на сградата на ЦДГ „Васил Левски” – гр. Свищов“ ; • „Подобряване на образователната инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Овча могила, община Свищов“ по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР.

Дата на публикуване: 2017-01-23
Номер в АОП: 00753-2017-0004

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2017-01-23 16:04:00
  решение за откриване на процедура, Големина: 4.06 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-06
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 16.60 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-04-06
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.36 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-04-02 16:05:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.58 MB. Изтегляне:


„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР” по обос. позиции
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР” по обособени позиции

Дата на публикуване: 2017-01-19
Номер в АОП: 00753-2017-0003

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-01-19 16:30:00
  документация за участие , Големина: 12.43 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-02-27
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 19.66 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-03-16
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.70 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-03-31 15:23:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 11.69 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-03-31 15:23:00
  протокол №2 и №3 СН, Големина: 42.76 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-03-31 16:30:00
  доклад от работата на комисията, Големина: 61.64 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-03
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 18.13 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-03
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 17.72 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-03
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 17.96 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-05-03
  Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №1, №2 и №3, Големина: 8.14 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-04-26 16:07:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 2, Големина: 2.87 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-05-14 15:22:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 2.81 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-01-23 10:57:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №3, Големина: 2.61 MB. Изтегляне:


„Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – Свищов 2017/2018 год.” по обособени позиции.
„Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – Свищов 2017/2018 год.” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 – „Доставка на техническа сол (натриев хлорид)” • Обособена позиция №2 – „Доставка на пясък”.

Дата на публикуване: 2017-01-17
Номер в АОП: 00753-2017-0002

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-01-17 15:23:00
  документация за участие, Големина: 8.75 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-03-10
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.52 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-03-15
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.33 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-03-15
  Протоколи и окончателен Доклад на комисия, Големина: 14.95 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-05
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 7.98 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-05-05
  Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2, Големина: 4.78 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-06-29
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.35 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-07-17
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 6.54 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-07-17
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.77 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-06-07 11:50:00
  Обявление за приключване на договор за об. поз № 2, Големина: 2.49 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-07-19
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.30 MB. Изтегляне:


„Предоставяне на услуги с верижен булдозер за нуждите на ОП „Чистота – Свищов – 2017 год.“.
„Предоставяне на услуги с верижен булдозер за нуждите на ОП „Чистота – Свищов – 2017 год.“.

Дата на публикуване: 2017-01-16
Номер в АОП: 9060667

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2017-01-16
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 2.85 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2017-01-24
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.01 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-01-30
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.77 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-02-20
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 3.00 MB. Изтегляне:


„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР .
„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: "Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов", ДБФП №BG16RFOP001-1.036 -0002 – С01”; • Обособена позиция №2 „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0003 – С01”; • Обособена позиция №3 „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0001 – С01”.

Дата на публикуване: 2017-01-09
Номер в АОП: 00753-2017-0001

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-01-09 16:17:00
  документация за участие, Големина: 11.98 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-02-15
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 5.99 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-03-10
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.73 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-03-20
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.90 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-03-20
  Протоколи и окончателен доклад на комисия, Големина: 38.62 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-21
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 30.07 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-21
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 32.30 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-04-21
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 28.80 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-04-21
  Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №1, №2 и №3, Големина: 8.01 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-06-01 16:34:00
  Обявление за приключен договор за обществена поръчка за об. поз. № 2, Големина: 2.91 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-07-27
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.69 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-11-20 14:54:00
  Обявление за приключен договор за обществена поръчка за об. поз. № 3, Големина: 2.80 MB. Изтегляне:


„СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР по обособени позиции
„СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР по обособени позиции

Дата на публикуване: 2016-12-23
Номер в АОП: 0753-2016-0019

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-12-23 12:00:00
  документация за участие , Големина: 45.42 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 12:00:00
  иневстиционен проект, Големина: 171.77 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 12:00:00
  инвестиционе проект финансов отдел, Големина: 135.77 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 12:00:00
  инвестиционен проект сградата на звено Култура, Големина: 101.33 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23
  инвестиционен проект ЦДГ радост, Големина: 126.42 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ЦДГ Радост, Големина: 92.93 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ЦДГ Радост, Големина: 191.38 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ЦДГ В. Левски, Големина: 49.32 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ЦДГ В. Левски, Големина: 37.51 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ЦДГ В. Левски, Големина: 94.70 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ЦДГ В. Левски, Големина: 213.58 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:40:00
  инвестиционен проект ОУ с. Овча могила, Големина: 159.74 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ОУ с. Овча могила, Големина: 88.66 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ОУ с. Овча могила, Големина: 111.91 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23
  инвестиционен проект ОУ с. Овча могила, Големина: 46.29 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:40:00
  инвестиционен проект парк Радост, Големина: 118.95 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект Черни връх / Младост, Големина: 106.83 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ул. черни връх/Младост, Големина: 97.14 MB. Изтегляне:
 • инвестиционен проект, Публикуван: 2016-12-23 13:10:00
  инвестиционен проект ул. черни връх/Младост, Големина: 75.42 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-01-09 14:34:00
  разяснение, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2017-01-19 14:40:00
  разяснение позиция №6, Големина: 1.50 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-01-19 16:30:00
  разяснение, Големина: 1.18 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-01-20 17:23:00
  разяснение, Големина: 19.77 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-01-25
  разяснение ОП№3, Големина: 1.13 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2017-01-26 11:40:00
  разяснение ОП№7, Големина: 2.83 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-02-15
  протокол №1, Големина: 19.05 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-03-20
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.21 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-03-29 15:23:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 17.01 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-03-29 15:23:00
  протокол №2, Големина: 14.39 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-03-29 15:23:00
  протокол №3, Големина: 42.07 MB. Изтегляне:
 • , Публикуван: 2017-03-29 15:23:00
  протокол №4, Големина: 15.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-03-29 15:23:00
  доклад от работата на комисията, Големина: 91.63 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-02
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 26.65 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-02
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 26.90 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-02
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №5, Големина: 26.93 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-09 13:26:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 26.88 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-09 13:28:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №4, Големина: 27.12 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-09 13:29:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №6, Големина: 26.85 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-09 13:30:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №7, Големина: 26.06 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-09 13:33:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №8, Големина: 25.83 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-05-02
  Oбявление за възложена поръчка за обособ. позиции №1, №3 и №5, Големина: 7.97 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-05-09 13:43:00
  Обявление за възложена поръчка за обособ. позиции №2, №4, №6, №7 и №8, Големина: 10.96 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-09-27
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №3, Големина: 2.76 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-12-01
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №5, Големина: 2.45 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-12-01
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №6, Големина: 2.44 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-12-08
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №8, Големина: 2.59 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-12-21
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №2, Големина: 2.36 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-04-03 13:59:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №4, Големина: 2.70 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-05-22 14:59:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №1, Големина: 2.53 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-11-20 16:53:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №7, Големина: 2.84 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за извършване на експертизи, проучвания и изследвания по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по обособени позиции:
„Избор на изпълнител за извършване на експертизи, проучвания и изследвания по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Разработване на методика за идентифициране на деца с необходимост от допълнителна психологическа подкрепа и провеждане на обучение за педагогически персонал: медиатори и психолози“ ; • Обособена позиция №2 „Разработване на програма за допълнително обучение по български език“; • Обособена позиция № 3 „Разработване на методика за работа с родители на деца от целевата група и родители на деца, които не попадат в целевата група“; • Обособена позиция №4 „Подготовка на програма за включените в проектното предложение допълнителни занимания, свързани със съхраняване на културната идентичност на децата“.

Дата на публикуване: 2016-11-30
Номер в АОП: 00753-2016-0018

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-11-30 11:40:00
  документация за участие, Големина: 12.82 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2016-12-28 14:34:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 2.39 MB. Изтегляне:
 • протоколи от договаряне, Публикуван: 2016-12-28 15:23:00
  протоколи от работа на комисията, Големина: 43.17 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2016-12-28 15:23:00
  доклад , Големина: 38.40 MB. Изтегляне:
 • информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.29, ал.1 ППЗОП, Публикуван: 2016-11-30
  информация , Големина: 0.02 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-26
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 16.86 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-26
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 16.72 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-26
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 16.63 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-26
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №4, Големина: 16.76 MB. Изтегляне:


„Доставка на народни носии, музикални инструменти и материали за работа с деца по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ по обособени позиции
„Доставка на народни носии, музикални инструменти и материали за работа с деца по проект „Толерантни и единни заедно и във всичко“ по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на народни носии (облекла), обувки и знаме“; Обособена позиция №2 „Доставка на музикални инструменти и материали за работа с деца“

Дата на публикуване: 2016-11-21
Номер в АОП: 9058847

Документи:
 • информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.29, ал.1 ППЗОП, Публикуван: 2016-11-21
  информация, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-11-21 13:40:00
  документация за участие, Големина: 3.58 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-11-30
  протокол от работата на комисията, Големина: 6.24 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-12-28
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 12.98 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-12-28
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 12.94 MB. Изтегляне:


„Услуги по осигуряване на информация и публичност, изработване на информационни материали и организиране и провеждане на мероприятия по проект: „Толерантни и единни заедно и във всичко“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“
„Услуги по осигуряване на информация и публичност, изработване на информационни материали и организиране и провеждане на мероприятия по проект: „Толерантни и единни заедно и във всичко“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Услуги по осигуряване на информация и публичност“ • Обособена позиция №:2 „Услуги по изработване на информационни материали и организиране и провеждане на мероприятия“.

Дата на публикуване: 2016-11-18
Номер в АОП: 00753-2016-0017

Документи:
 • информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.29, ал.1 ППЗОП, Публикуван: 2016-11-18 13:10:00
  информация, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-11-18 13:10:00
  документация за участие, Големина: 25.49 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-11-23
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 1.42 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-11-25
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 1.22 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-12-15
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.66 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2016-12-21 10:15:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 2.38 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2016-12-21
  доклад и протоколи от работата на комисията, Големина: 16.08 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-24
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 21.39 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-24
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 22.17 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-01-24
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.37 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-10-18
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.45 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-10-18
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.45 MB. Изтегляне:


„Доставка на канцеларски материали и материали за работа с деца по проект: „Толерантни и единни заедно и във всичко“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ по обособени позиции
„Доставка на канцеларски материали и материали за работа с деца по проект: „Толерантни и единни заедно и във всичко“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и материали за работа с деца“ • Обособена позиция №:2 „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2016-11-11
Номер в АОП: 00753-2016-0016

Документи:
 • информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП и чл.29, ал.1 ППЗОП, Публикуван: 2016-11-11
  информация, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-11-11 14:34:00
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 21.45 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-12-06 15:23:00
  съобщение за отваряне на ценови предложения, Големина: 0.57 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2016-12-12
  Протокол №1 и №2, и окончателен доклад от работата на комисията, Големина: 10.71 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2016-12-12
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.49 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-30
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 18.71 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-30
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 13.85 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-01-30
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.38 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-10-03
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.44 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-10-03
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.41 MB. Изтегляне:


„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2017 година.“
„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол – 2017 година.“

Дата на публикуване: 2016-11-07
Номер в АОП: 00753-2016-0015

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-11-07 14:34:00
  документация за участие, Големина: 8.05 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-11-21
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 1.06 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-12-06 11:40:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 2.38 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-12-14
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.51 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2016-12-21 10:15:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 1.67 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2016-12-21 10:15:00
  доклад и протоколи от работата на комисията, Големина: 10.98 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-16
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 4.88 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-01-16
  Oбявление за възложена поръчка, Големина: 4.98 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-01-23
  Обявление за приключен договор за обществена поръчка, Големина: 2.46 MB. Изтегляне:


„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
„Снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Свищов със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Снегопочистване и опесъчаване на общински път с. Овча Могила – с. Драгомирово - 8,645 км.”; Обособена позиция №2 „Снегопочистване и опесъчаване на общински път с. Овча Могила – с. Морава - 4,250 км.”; Обособена позиция №3 „Снегопочистване и опесъчаване на участък от общински път с. Червена – с. Овча Могила (начален пункт границата между село Червена и село Варана, краен пункт стопански двор в северната част на село Овча Могила) - 7,955 км.”; Обособена позиция №4 „Снегопочистване и опесъчаване на участък от общински път с. Деляновци – с. Морава (от главен път І-3, село Деляновци ІV 30014 - с. Морава до път ІІІ –353) - 8,550 км.”.

Дата на публикуване: 2016-11-03
Номер в АОП: 9058161

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-11-03
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 3.03 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-11-11
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.29 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-11-29
  протокол от работата на комисията, Големина: 3.13 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-11-30
  договор за ОП за об. позиция №3, Големина: 3.44 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-12-12
  договор за ОП за об. позиция №1, Големина: 3.36 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-12-12
  договор за ОП за об. позиция №2, Големина: 3.35 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2017 година” по обособени позиции
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2017 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на нехранителни стоки”; Обособена позиция №3: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2016-10-31
Номер в АОП: 00753-2016-0014

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-11-03
  документация за участие в процедура, Големина: 11.87 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-12-19 16:04:00
  съобщение за отваряне на ценови предложения, Големина: 0.58 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2016-12-27 14:34:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 2.56 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2016-12-27 14:34:00
  доклад и протоколи от работата на комисията, Големина: 29.14 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-02-20
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 47.23 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-03-08
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 27.43 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-03-08
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 24.49 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-02-20
  Обявление за възложена поръчка поз. № 1, Големина: 5.30 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-03-08
  Обявление за възложена поръчка поз. № 2 и поз. № 3, Големина: 7.19 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-03-15 11:57:00
  Обявление за приключване на договор за об. поз. № 1, Големина: 3.54 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-03-20 14:44:00
  Обявление за приключване на договор за об. поз. № 2, Големина: 2.72 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-03-20 14:46:00
  Обявление за приключване на договор за об. поз. № 3, Големина: 2.70 MB. Изтегляне:


„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗВЕНАТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА КЪМ ОБЩИНА СВИЩОВ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор”; Обособена позиция №2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония”.

Дата на публикуване: 2016-10-27
Номер в АОП: 9057899

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-10-27
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 6.59 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-11-01
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 0.77 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-11-04
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.14 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-11-10
  протокол от работата на комисията, Големина: 4.62 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-12-27
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 11.96 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-12-27
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 34.76 MB. Изтегляне:


„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦИ „СТОЯН НИКОВ” И „ТОДОР ХРУЛЕВ”, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „АРДА“, УЛ. „САВА ПЕНЕВ” ГР. СВИЩОВ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СВИЩОВ”
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦИ „СТОЯН НИКОВ” И „ТОДОР ХРУЛЕВ”, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „АРДА“, УЛ. „САВА ПЕНЕВ” ГР. СВИЩОВ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СВИЩОВ”

Дата на публикуване: 2016-10-26
Номер в АОП: 9057839

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-10-26
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 5.76 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-11-11
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.05 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-11-15
  протокол от работата на комисията, Големина: 5.08 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-11-29
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 15.85 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-12-22
  информация за датата и основанието за приключване на договор , Големина: 0.30 MB. Изтегляне:


„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
„Снегопочистване и опесъчаване на общинска улична и пътна мрежа, разположена на територията на община Свищов” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Снегопочистване и опесъчаване на южен район на гр. Свищов, с обща дължина – 35 км.”; Обособена позиция №2 „Снегопочистване и опесъчаване на северен район на гр. Свищов, с обща дължина – 32 км.”; Обособена позиция №3 „Снегопочистване и опесъчаване на общински път с. Овча Могила – с. Драгомирово - 8,645 км., общински път с. Овча Могила – с. Морава - 4,250 км., участък от общински път с. Червена – с. Овча Могила (начален пункт границата между село Червена и село Варана, краен пункт стопански двор в северната част на село Овча Могила) - 7,955 км., участък от общински път с. Деляновци – с. Морава (от главен път І-3, село Деляновци ІV 30014 - с. Морава до път ІІІ –353) - 8,550 км.”; Обособена позиция №4 „Снегопочистване и опесъчаване на участък от общински път гара Ореш – село Ореш (от отклонение гара Ореш – село Ореш) - 2,500 км.”; Обособена позиция №5 „Снегопочистване и опесъчаване на участък от общински път (от „Кантона” село Х. Димитрово до разклона за В. Търново) – 5,600 км.”

Дата на публикуване: 2016-10-17
Номер в АОП: 9057517

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-10-17
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 3.29 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-10-27
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.44 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-11-03
  протокол от работата на комисията, Големина: 4.93 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-11-22
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №1, Големина: 3.31 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-11-22
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №4, Големина: 3.31 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-11-22
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №5, Големина: 3.37 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-01-19 14:34:00
  договор, Големина: 3.32 MB. Изтегляне:


„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов – 2017 г /2018 г.”.
„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов – 2017 г /2018 г.”.

Дата на публикуване: 2016-10-10
Номер в АОП: 00753-2016-0013

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-10-13
  документация за участие в процедура, Големина: 8.92 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-10-25
  Писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 0.65 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-11-28
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 5.83 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-12-30 12:00:00
  съобщение за отваряне на ценови предложения, Големина: 0.53 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-01-06 14:00:00
  доклад и протоколи от работата на комисията, Големина: 24.08 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-01-06 14:00:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 4.88 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-02-27
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 11.92 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-08-22 15:00:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.53 MB. Изтегляне:


„Закупуване на специализиран автомобил за почистване за нуждите на дейност „Чистота“
„Закупуване на специализиран автомобил за почистване за нуждите на дейност „Чистота“

Дата на публикуване: 2016-10-04
Номер в АОП: 9057118

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-10-04
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 2.76 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-10-10
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-10-12
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.02 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-10-18
  Протокол от работа на комисията, Големина: 2.01 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-11-23
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 4.81 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ РАБОТЕЩ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” КЪМ „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО” .
„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ РАБОТЕЩ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” КЪМ „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО” ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ”,

Дата на публикуване: 2016-09-30
Номер в АОП: 9057015

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-09-30 14:00:00
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 2.91 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-10-10
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.10 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-10-14
  Протокол от работа на комисията, Големина: 2.90 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-11-09
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 11.40 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-12-15
  информация за датата и основанието за приключване на договор , Големина: 0.33 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2017 година” по обособени позиции.
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2017 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на нехранителни стоки”.

Дата на публикуване: 2016-09-30
Номер в АОП: 00753-2016-0012

Документи:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2016-10-05
  Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Големина: 0.69 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-10-03 11:40:00
  документация за участие , Големина: 10.97 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2016-10-18
  Обявление за възложена поръчка - прекратяване, Големина: 6.41 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ, ВЪГЛИЩА И ПЕЛЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОП „ЧИСТОТА - СВИЩОВ” И ОП „ОБРЕДИ - СВИЩОВ” ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016/2017 ГОДИНА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
„Доставка на дърва за огрев, въглища и пелети за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов” за отоплителен сезон 2016/2017 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №3: „Доставка на пелети за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”.

Дата на публикуване: 2016-09-13
Номер в АОП: 9056450

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-09-13
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 3.04 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-09-21
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.24 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-09-28
  Протокол от работа на комисията, Големина: 2.41 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-10-13
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №2, Големина: 6.90 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-10-13
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №3, Големина: 6.72 MB. Изтегляне:


„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЧИСТОТА – СВИЩОВ“,
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЧИСТОТА – СВИЩОВ“,

Дата на публикуване: 2016-08-25
Номер в АОП: 9055764

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-08-25
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 2.85 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-09-07
  информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.00 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-09-13
  Протокол от работа на комисията, Големина: 2.05 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-10-04
  Договор за обществена поръчка, Големина: 3.02 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – СВИЩОВ”.
„ДОСТАВКА НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – СВИЩОВ”.

Дата на публикуване: 2016-08-22
Номер в АОП: 9055613

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-08-22
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 2.94 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-09-07
  Протокол от работа на комисията, Големина: 4.14 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-09-30
  Договор за обществена поръчка, Големина: 3.59 MB. Изтегляне:


„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”

Дата на публикуване: 2016-08-22
Номер в АОП: 9055619

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-08-22
  документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти с обява, Големина: 3.05 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-09-07
  Протокол от работа на комисията, Големина: 3.94 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-10-04
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 10.64 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-11-10
  Информация за датата и основанието за приключване на договора, Големина: 0.30 MB. Изтегляне:


: „Доставка на учебни пособия, канцеларски материали и оборудване по проект BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по обособени
„Доставка на учебни пособия, канцеларски материали и оборудване по проект BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”; Обособена позиция №2 – „Доставка на учебни пособия, канцеларски материали и оборудване”.

Дата на публикуване: 2016-08-02
Номер в АОП: 9054907

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-08-02 10:15:00
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 20.42 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-08-11
  Протокол от работа на комисията, Големина: 4.74 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-16
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №1, Големина: 14.32 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-16
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №2, Големина: 17.16 MB. Изтегляне:


„Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“ по Проект „Красива България"
„Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“ по Проект „Красива България"

Дата на публикуване: 2016-07-18
Номер в АОП: 9054420

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-07-18 16:04:00
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 6.88 MB. Изтегляне:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-07-18
  иневстиционен проект, Големина: 80.96 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2016-07-19
  Разяснения по документацията за участие, Големина: 1.29 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2016-07-20
  Разяснения по документацията за участие, Големина: 0.61 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-08-09
  Протокол от работа на комисията, Големина: 2.90 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-16
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 10.23 MB. Изтегляне:


„Упражняване на авторски надзор по време на извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“ по Проект „Красива България"
„Упражняване на авторски надзор по време на извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж“ по Проект „Красива България"

Дата на публикуване: 2016-07-14
Номер в АОП: 00753-2016-0010

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2016-07-14 16:17:00
  решение за откриване на процедура, Големина: 3.41 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-09-16
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 19.59 MB. Изтегляне:


Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и
Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б

Дата на публикуване: 2016-07-14
Номер в АОП: 00753-2016-0011

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2016-07-21 17:00:00
  решение за откриване на процедура, Големина: 0.00 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-19
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 15.36 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2016-08-19
  обявление за възложена поръчка, Големина: 5.02 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-08-10
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.43 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ”.
Видът на облеклото е съгласно чл.31а от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Дата на публикуване: 2016-07-14
Номер в АОП: 9054308

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-07-14 10:15:00
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 0.80 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-07-26
  Протокол от работа на комисията , Големина: 4.66 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-09-02
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 6.27 MB. Изтегляне:


„Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения, включени в инвестиционната програма за изпълнение на „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие 2014 -2020“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
„Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения, включени в инвестиционната програма за изпълнение на „Интегриран проект за градско възстановяване и развитие 2014 -2020“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFPO001-8.001-0011-C01 проект „Бюджетна линия за Община Свищов – бенефициент по приоритетна ОС1 на ОПРР 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“.

Дата на публикуване: 2016-07-12
Номер в АОП: 9054246

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-07-12
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 3.83 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-07-20
  Протокол от работа на комисията, Големина: 4.39 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-04
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 16.23 MB. Изтегляне:


„УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ – БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020” ДБФП № BG16RFOP001-8.001-0011 –С01“
„УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ – БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020” ДБФП № BG16RFOP001-8.001-0011 –С01“

Дата на публикуване: 2016-07-12
Номер в АОП: 9054244

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-07-12
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 19.44 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2016-07-20
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 1.18 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-07-27
  протокол от работата на комисията, Големина: 5.40 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-09
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него , Големина: 18.95 MB. Изтегляне:


Изпълнение на СМР на обект: СМР на част от II етап на обект: Укрепване на брегова ивица в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена“ .
Изпълнение на СМР на обект: СМР на част от II етап на обект: Укрепване на брегова ивица в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена“ – АД, до лодкостоянката (I фаза, 30 на сто от проектната стойност)“.

Дата на публикуване: 2016-07-06
Номер в АОП: 9054108

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-07-06 15:23:00
  документация за участие, Големина: 1.41 MB. Изтегляне:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-07-06 16:05:00
  инвестиционен проект, Големина: 236.02 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-07-22
  Протокол от работа на комисията, Големина: 9.14 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-17
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 16.66 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-11-17
  информация за датата и основанието за приключване на договор , Големина: 0.29 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2016-11-22
  информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол” по обособени позиции
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по НПМФЖС на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.б”. Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор на обект: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж" по Проект „Красива България“.

Дата на публикуване: 2016-07-12
Номер в АОП: 00753-2016-0009

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-07-12 15:23:00
  документация за участие , Големина: 1.47 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-08-05
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 3.53 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-08-11
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.61 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2016-08-22
  Протокол №2 и №3 и окончателен доклад от работа на комисията, Големина: 17.03 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2016-08-22
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 2.68 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-09-19
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 26.62 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-09-19
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 30.67 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2016-09-19
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.43 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-05-02
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.52 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-08-10
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.51 MB. Изтегляне:


„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СВИЩОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СВИЩОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата на публикуване: 2016-06-29
Номер в АОП: 9053956

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-06-29
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 9.28 MB. Изтегляне:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-06-29
  инвестиционни проекти, Големина: 46.75 MB. Изтегляне:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-06-29
  инвестиционен проект, Големина: 37.99 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-07-15 16:04:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 6.84 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-07-22
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №1, Големина: 29.59 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-02
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 30.98 MB. Изтегляне:


„УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 Г. „МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА СВИЩОВ – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЧР”
„УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 Г. „МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА СВИЩОВ – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЧР”

Дата на публикуване: 2016-06-10
Номер в АОП: 9053572

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-06-10 16:17:00
  документация за участие - събиране на оферти с обява, Големина: 27.40 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-06-22
  Протокол от работа на комисията, Големина: 6.32 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-29
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 11.90 MB. Изтегляне:


„Закупуване на компютърна и периферна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към община Свищов и по проект BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г
„Закупуване на компютърна и периферна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към община Свищов и по проект BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, по Оперативна програма „РЧР”.

Дата на публикуване: 2016-06-09
Номер в АОП: 9053550

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2016-06-09 16:17:00
  събиране на оферти, чрез обява, Големина: 17.92 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-06-14
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 0.71 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-06-21
  Протокол от работа на комисията, Големина: 5.27 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-07-07
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 10.54 MB. Изтегляне:


„ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „РАДОСТ”
„ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ „РАДОСТ”

Дата на публикуване: 2016-04-14
Номер в АОП: 9052831

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2016-04-14
  документация за участие, Големина: 3.10 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-05-03
  Протокол от работата на комисията, Големина: 4.30 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2016-08-08
  Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-08-09
  Информация за датата и основанието за приключване на договора , Големина: 0.34 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-06
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 33.03 MB. Изтегляне:


„ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
„ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБЕКТ №1: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Свищов“, ОБЕКТ №2: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на финансов отдел на Община Свищов“ ОБЕКТ №3 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Звено Култура и Общинско радио“ ОБЕКТ №4 „Реконструкция и ремонт на ЦДГ №1 „Васил Левски“.

Дата на публикуване: 2016-04-14
Номер в АОП: 9052812

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2016-04-14 12:30:00
  документация за участие, Големина: 4.43 MB. Изтегляне:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2016-04-14 12:30:00
  технически паспорти, Големина: 97.65 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-04-26
  Протокол от работата на комисията, Големина: 5.37 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-05-16
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 63.88 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2016-08-08
  Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Големина: 0.02 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-08-09
  Информация за датата и основанието за приключване на договора, Големина: 0.47 MB. Изтегляне:


„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към община Свищов за 2016/2017 година”.
„Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към община Свищов за 2016/2017 година”.

Дата на публикуване: 2016-04-12
Номер в АОП: 00753-2016-0008

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-04-12 17:00:00
  документация за участие, Големина: 12.74 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2016-05-05
  Разяснения по документацията за участие, Големина: 0.69 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-05-14
  Протокол №1 от работа на комисията, Големина: 4.09 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-06-02
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2016-06-07
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, Големина: 8.82 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-07-07
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 21.62 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2016-07-07
  информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.02 MB. Изтегляне:


„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов за 2016/2017 година” по обособени позиции
„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов за 2016/2017 година” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”; • Обособена позиция №2: „Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов”,

Дата на публикуване: 2016-04-05
Номер в АОП: 00753-2016-0007

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-04-05
  документация за участие в процедура, Големина: 7.89 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-05-20
  Протокол №1 от работа на комисията, Големина: 3.86 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-05-31
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.63 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2016-06-06
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, Големина: 8.67 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-30
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №1, Големина: 18.34 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-22
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция №2, Големина: 13.03 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов” за 2016/2017 година”
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов” за 2016/2017 година”със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 – „Автомобили на общинска администрация”; • Обособена позиция №2 – „Автомобили на ОбС „Социални дейности”; • Обособена позиция №3 – „Автомобили на ОП „Чистота – Свищов”; • Обособена позиция №4 – „Автомобили на ОП „Обреди – Свищов”.

Дата на публикуване: 2016-03-28
Номер в АОП: 00753-2016-0006

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-03-28
  документация за участие в процедура, Големина: 7.95 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-05-03
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.15 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2016-05-09
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, Големина: 18.81 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-28
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №1, Големина: 10.21 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-28
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №2, Големина: 10.16 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-28
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №4, Големина: 10.16 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-12-27
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №3, Големина: 10.15 MB. Изтегляне:


„Дезинсекция и дератизация на сгради и прилежащи площи, и дезинфекция на автомобили, стопанисвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Свищов 2016/2017 год.”.
„Дезинсекция и дератизация на сгради и прилежащи площи, и дезинфекция на автомобили, стопанисвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Свищов 2016/2017 год.”.

Дата на публикуване: 2016-03-18
Номер в АОП: 9051463

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2016-03-18
  документация за участие в процедура, Големина: 1.56 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-04-08
  Протокол от работа на комисията, Големина: 1.35 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-04-25
  Договори, Големина: 20.92 MB. Изтегляне:


„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на ОП „Чистота – Свищов“ по обособени позиции
„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на ОП „Чистота – Свищов“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на бетонови кошове за събиране и временно съхраняване на леки отпадъци”; Обособена позиция №2: „Доставка на съдове за твърди битови отпадъци тип „Мева”, тип „Бобър“ и открити контейнери за строителни отпадъци”.

Дата на публикуване: 2016-03-15
Номер в АОП: 9051337

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2016-03-15 17:00:00
  документация за участие, Големина: 0.45 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2016-03-17 14:33:00
  разяснение, Големина: 0.31 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-03-28
  Протокол от работа на комисията, Големина: 2.23 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-04-08
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция №2, Големина: 3.18 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-04-15
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция №1, Големина: 6.04 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-17
  Информация за извършеното плащане по договор за об.поз.№1, Големина: 0.37 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-05-17
  Информация за датата и основанието за приключване на договора за об.поз.№1, Големина: 0.37 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-14
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, Големина: 0.37 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-06-14
  Информация за датата и основанието за приключване на договора за об.поз.№2, Големина: 0.37 MB. Изтегляне:


„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол.“
„Извозване на битови отпадъци от територията на община Свищов със специализиран превоз до Регионално депо с. Санадиново, общ. Никопол.“

Дата на публикуване: 2016-03-15
Номер в АОП: 9051315

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-03-15
  документация за участие в процедура, Големина: 0.30 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-03-25
  Протокол от работа на комисията, Големина: 0.85 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-03-29
  Договор за обществена поръчка, Големина: 1.66 MB. Изтегляне:


„Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране, и дезинсекционни обработки против кърлежи и бълхи на територията на община Свищов през 2016 година”
„Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране, и дезинсекционни обработки против кърлежи и бълхи на територията на община Свищов през 2016 година”

Дата на публикуване: 2016-02-29
Номер в АОП: 9050890

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-29
  документация за участие в процедура, Големина: 0.45 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-03-14
  Протокол от работа на комисията, Големина: 1.20 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-04-13
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 7.29 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-11-07
  Информация за датата и основанието за приключване на договора, Големина: 0.41 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2016-11-10
  Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по обособени позиции.
„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”; Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”.

Дата на публикуване: 2016-02-25
Номер в АОП: 00753-2016-0005

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-25
  документация за участие в процедура, Големина: 1.20 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2016-03-17 12:30:00
  разяснение, Големина: 0.44 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-04-01
  Протокол №1 от работа на комисията, Големина: 2.53 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-04-22
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.05 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2016-05-03
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, Големина: 17.78 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-08
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №1, Големина: 49.69 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-08
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №2, Големина: 50.12 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2016-06-08
  Информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.02 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” по обособени позиции
„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”; • Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”.

Дата на публикуване: 2016-02-23
Номер в АОП: 00753-2016-0003

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-23
  документация за участие, Големина: 1.20 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2016-03-17 15:23:00
  разяснение, Големина: 0.44 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-04-01
  Протокол №1 от работа на комисията, Големина: 4.71 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-04-22
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.04 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2016-05-03
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, Големина: 28.58 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-08
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №1, Големина: 67.21 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-08
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №2, Големина: 73.60 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2016-06-08
  Информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.02 MB. Изтегляне:


„Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност.
„Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1 А, бл.8”; • Обособена позиция №2 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а”; • Обособена позиция №3 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5”; • Обособена позиция №4 „Жилищна сграда със следния административен адрес:гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”; • Обособена позиция №5 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72”; • Обособена позиция №6 „Жилищна сграда със следния административен адрес:гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15”; • Обособена позиция №7 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”

Дата на публикуване: 2016-02-23
Номер в АОП: 00753-2016-0004

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-23
  документация за участие, Големина: 2.19 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-23
  технически паспорти, Големина: 54.27 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-23
  доклади за енергийно обследване, Големина: 173.91 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2016-03-16 14:33:00
  разяснение , Големина: 1.30 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2016-03-28
  Разяснение 2, Големина: 0.46 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-04-22
  Протокол №1 и №2 от работата на комисията, Големина: 21.59 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-05-05
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 3.12 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2016-05-11
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №3 и Протокол №4 от работата на комисията, Големина: 65.35 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-09
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №2, Големина: 32.08 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-09
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №3, Големина: 34.59 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-09
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №4, Големина: 104.83 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-09
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №5, Големина: 35.50 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-09
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №6, Големина: 93.74 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2016-06-09
  Информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.02 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-06-21
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №1, Големина: 38.94 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-08-29
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция №7, Големина: 31.00 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2016-09-19
  Информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.02 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2016-06-21
  договор за подизпълнение за об. поз. №5, Големина: 6.01 MB. Изтегляне:


„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ФИНАНСОВ ОТДЕЛ, ЗВЕНО КУЛТУРА И ОБЩИНСКО РАДИО И ЦДГ №1 „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ФИНАНСОВ ОТДЕЛ, ЗВЕНО КУЛТУРА И ОБЩИНСКО РАДИО И ЦДГ №1 „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Дата на публикуване: 2016-02-24
Номер в АОП: 9050746

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-24
  документация за участие в процедура, Големина: 8.78 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-03-15
  Протокол от работа на комисията, Големина: 1.77 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2016-04-19
  Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора, Големина: 0.37 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-04-19
  Информация за датата и основанието за приключване на договора, Големина: 0.40 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-19
  Информация за извършено плащане по договор, Големина: 0.40 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-03-21
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 14.80 MB. Изтегляне:


„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов за 2016/2017 година”
„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов за 2016/2017 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”; Обособена позиция №2 – „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване”

Дата на публикуване: 2016-02-19
Номер в АОП: 9050603

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-19
  документация за участие в процедура, Големина: 2.20 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-03-08
  Протокол от работа на комисията, Големина: 3.19 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-04-04
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция 1, Големина: 8.75 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-04-04
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция 2, Големина: 7.91 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.05.2016 г., Големина: 0.33 MB. Изтегляне:


„Дезинсекции на сгради и площи на територията на община Свищов през 2016 година” по обособени позиции
„Дезинсекции на сгради и площи на територията на община Свищов през 2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо третиране”; Обособена позиция №2: „Дезинсекционни обработки против комари чрез наземно третиране”; Обособена позиция №3: „Дезинсекционни обработки против кърлежи и бълхи”.

Дата на публикуване: 2016-02-22
Номер в АОП: 9050646

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-22
  документация за участие в процедура, Големина: 1.77 MB. Изтегляне:
 • Съобщение, Публикуван: 2016-02-26
  Съобщение за оттегляне на публична покана, Големина: 0.14 MB. Изтегляне:


„Услуги по осигуряване на публичност по проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
„Услуги по осигуряване на публичност по проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Дата на публикуване: 2016-02-08
Номер в АОП: 9050180

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-08
  документация за участие в процедура, Големина: 19.78 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-02-15
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 0.72 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-02-22
  Протокол от работа на комисията, Големина: 2.14 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-03-15
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 12.75 MB. Изтегляне:


„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на Звеното за почасови социални услуги по проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
„Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на Звеното за почасови социални услуги по проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Дата на публикуване: 2016-02-01
Номер в АОП: 9050015

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-02-01
  документация за участие в процедура, Големина: 19.85 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-02-12
  Протокол от работа на комисията, Големина: 1.17 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-22
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 6.64 MB. Изтегляне:


„Предоставяне на застрахователни услуги на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2016/2017 г.”.
„Предоставяне на застрахователни услуги на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2016/2017 г.”.

Дата на публикуване: 2016-01-21
Номер в АОП: 9049766

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-01-21
  документация за участие в процедура, Големина: 1.73 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2016-01-27
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 0.36 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-02-04
  Протокол от работата на комисията, Големина: 3.17 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-22
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 10.55 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-19
  Информация за извършените плащания по договор за м.04.2016 г., Големина: 0.33 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-13
  Информация за извършените плащания по договор за м.05.2016 г., Големина: 1.50 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2016/2017 година” по обособени позиции
„Доставка на хранителни, нехранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2016/2017 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Хранителни продукти и стоки, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”.

Дата на публикуване: 2016-01-19
Номер в АОП: 00753-2016-0002

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-01-19
  документация за участие в процедура, Големина: 8.30 MB. Изтегляне:
 • Съобщение, Публикуван: 2016-02-01
  Промяна на банкова сметка за гаранция за участие, Големина: 0.15 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-03-02
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 3.29 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-03-15
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.31 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2016-03-17 16:17:00
  решение и протоколи, Големина: 6.01 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-05-26
  Договор за обществена поръчка за Обособена позиция №1, заедно с приложенията към него, Големина: 19.54 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-05-26
  Договор за обществена поръчка за Обособена позиция №2, заедно с приложенията към него, Големина: 16.81 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2016-06-02
  информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2016-05-31
  Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1 и №2, Големина: 6.50 MB. Изтегляне:


„Снегопочистване и опесъчаване на общинска улична и пътна мрежа, разположена на територията на гр. Свищов по обособени позиции.
„Снегопочистване и опесъчаване на общинска улична и пътна мрежа, разположена на територията на гр. Свищов със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Снегопочистване и опесъчаване на южен район на гр. Свищов, с обща дължина – 35 км.”; Обособена позиция №2 „Снегопочистване и опесъчаване на северен район на гр. Свищов, с обща дължина – 32 км.”

Дата на публикуване: 2016-01-15
Номер в АОП: 9049634

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-01-15
  документация за участие в процедура, Големина: 1.68 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-02-03
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.33 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-15
  Договор за обществена поръчка, об.поз. №1, Големина: 1.70 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-15
  Договор за обществена поръчка, об.поз. №2, Големина: 1.70 MB. Изтегляне:


“Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”
“Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”

Дата на публикуване: 2016-01-13

Документи:
 • Решение за откриване на процедура по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, Публикуван: 2016-01-14
  Решение за откриване на процедура по чл.90, ал.1 т.3 от ЗОП, Големина: 1.96 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-03-29
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 6.19 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по договор за м.04.2016 г., Големина: 2.54 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-13
  Информация за извършените плащания по договор, Големина: 2.34 MB. Изтегляне:


„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” по обособени позиции
„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 – „Предоставяне на универсални пощенски услуги”; • Обособена позиция №2 – „Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги)”; • Обособена позиция №3 – „Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения за задължения по ЗМДТ (хибридна поща)”.

Дата на публикуване: 2016-01-08
Номер в АОП: 9049469

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2016-01-08
  документация за участие в процедура, Големина: 2.12 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2016-01-22
  протокол от работата на комисията, Големина: 3.13 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-03
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция №3, Големина: 2.89 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-16
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №1, Големина: 8.50 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-16
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об.поз. №2, Големина: 6.88 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-12
  Информация за извършените плащания по договор по обособени позиции, м.03.2016 г., Големина: 0.80 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.04.2016 г., Големина: 2.35 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м.04.2016 г., Големина: 1.04 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.05.2016 г., Големина: 2.17 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м.05.2016 г., Големина: 1.01 MB. Изтегляне:


Договаряне без обявление за "Доставка на дизел за отопление S-0,001%, маркиран червен за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов и за нуждите на Общинска служба Социални дейности".
Договаряне без обявление за "Доставка на дизел за отопление S-0,001%, маркиран червен за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов и за нуждите на Общинска служба Социални дейности".

Дата на публикуване: 2015-12-15
Номер в АОП: 00753-2015-0015

Документи:
 • Решение за откриване на процедура по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, Публикуван: 2015-12-16
  решение за откриване на процедура по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, Големина: 1.74 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-12-29
  Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на Българска Стокова Борса АД, Големина: 1.76 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-01-09 14:39:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.33 MB. Изтегляне:


Договаряне без обявление за "Доставка на горива за зареждане на служебните абтомобили на Община Свищов, Общинска служба за социални дейности, Общинско предприятие "Чистота - Свищов" и Общинско предприятие "Обреди - Свищов".
Договаряне без обявление за "Доставка на горива за зареждане на служебните абтомобили на Община Свищов, Общинска служба за социални дейности, Общинско предприятие "Чистота - Свищов" и Общинско предприятие "Обреди - Свищов".

Дата на публикуване: 2015-12-15
Номер в АОП: 00753-2015-0014

Документи:
 • Решение за откриване на процедура по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, Публикуван: 2015-12-16
  решение за откриване на процедура по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, Големина: 1.86 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-12-29
  Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на Българска Стокова Борса АД, Големина: 2.26 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-12
  Информация за извършените плащания по договор за м.03.2016 г., Големина: 1.64 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по договор за м.04.2016 г., Големина: 1.45 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-14
  Информация за извършените плащания по договор за м.05.2016 г., Големина: 1.46 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-03-18 14:39:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.59 MB. Изтегляне:


„Ремонт на помещение за администриране на проектните дейности и за нуждите на Звеното за почасови социални услуги по проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
„Ремонт на помещение за администриране на проектните дейности и за нуждите на Звеното за почасови социални услуги по проект BG05М9ОP001-2.002-0028-С001 „Качеството на живот – отговорност на всички!” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Дата на публикуване: 2015-11-27
Номер в АОП: 9048203

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-11-27
  документация за участие в процедура, Големина: 2.16 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-12-14
  протокол от работата на комисията, Големина: 2.19 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-01-07
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 8.95 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-02-01
  информация за извършени плащания по договор, Големина: 0.15 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-02-01
  информация за датата и основанието за приключване на договор , Големина: 0.13 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2016-02-01
  информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор , Големина: 0.20 MB. Изтегляне:


„Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – Свищов” по обособени позиции.
„Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – Свищов” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 – „Доставка на техническа сол (натриев хлорид)” • Обособена позиция №2 – „Доставка на пясък”

Дата на публикуване: 2015-11-12
Номер в АОП: 00753-2015-0013

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-11-12
  документация за участие в процедура, Големина: 6.13 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-12-22
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 2.30 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2016-01-04
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.29 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2016-01-07
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията , Големина: 3.68 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-01-26
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция №1, Големина: 3.59 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-01-27
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособена позиция №2, Големина: 3.54 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2016-01-28
  Информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-03-11
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.02.2016 г., Големина: 0.19 MB. Изтегляне:


„Закупуване на широкоформатен плотер за нуждите на общинска администрация”.
„Закупуване на широкоформатен плотер за нуждите на общинска администрация”.

Дата на публикуване: 2015-10-20
Номер в АОП: 9046903

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-10-20
  документация за участие в процедура, Големина: 1.38 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-11-11
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.66 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-11-23 15:52:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 2.20 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-30
  информация за извършени плащания по договор, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2015-12-30
  информация за датата и основанието за приключване на договор , Големина: 0.01 MB. Изтегляне:


„Закупуване на система за видеонаблюдение – град Свищов и софтуер”.
„Закупуване на система за видеонаблюдение – град Свищов и софтуер”.

Дата на публикуване: 2015-10-16
Номер в АОП: 9046853

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-10-16
  документация за участие в процедура, Големина: 1.41 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-10-29
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.77 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-11-18
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 3.13 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-30
  информация за извършени плащания по договор, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2015-12-30
  информация за датата и основанието за приключване на договор , Големина: 0.01 MB. Изтегляне:


„Доставка на дърва за огрев и въглища за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов” за отоплителен сезон 2015/2016 година” по обособени позиции.
„Доставка на дърва за огрев и въглища за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов” за отоплителен сезон 2015/2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов

Дата на публикуване: 2015-10-14
Номер в АОП: 9046755

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-10-14
  документация за участие в процедура, Големина: 1.53 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-11-11
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.41 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-11-13
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 3.83 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-11-18
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 3.54 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-14
  информация за извършените плащания за об.поз.№1, м.11.2015 г., Големина: 0.20 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-14
  информация за извършените плащания по договор за об.поз.№2, м.11.2015 г., Големина: 0.20 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-01-11
  информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.12.2015 г., Големина: 0.21 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-01-11
  информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м.12.2015 г., Големина: 0.38 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-02-11
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз.№1, м.01.2016 г., Големина: 0.21 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-02-11
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз.№2, м.01.2016 г., Големина: 0.21 MB. Изтегляне:


“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов” за 2015/2016 г.” по об. позиции.
“Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов” за 2015/2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Автомобили на общинска администрация”; Обособена позиция №2 – „Автомобили на ОбС „Социални дейности”; Обособена позиция №3 – „Автомобили на ОП „Чистота – Свищов”; Обособена позиция №4 – „Автомобили на ОП „Обреди – Свищов”.

Дата на публикуване: 2015-10-02
Номер в АОП: 00753-2015-0012

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-10-02
  документация за участие в процедура, Големина: 8.05 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2015-11-17 16:08:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.39 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2015-11-24
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, Големина: 7.61 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-12-15
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 5.60 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-12-15
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 5.64 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-12-15
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 5.50 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-12-15
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №4, Големина: 5.51 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2015-12-15
  информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-01-11
  информация за извършените плащания по договор за об.поз.2 и об.поз.3, м.12.2015 г., Големина: 0.44 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-02-10
  Информация за извършените плащания по договори за об.поз. №1, №2, №3 и №4, м.01.2016 г., Големина: 0.89 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-03-11
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1 и №3, м.02.2016 г., Големина: 0.54 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-12
  Информация за извършените плащания по обособени позиции, м.03.2016 г., Големина: 2.27 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по обособени позиции, м.04.2016 г., Големина: 1.83 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-14
  Информация за извършените плащания по договор за об. поз. №3, м.05.2016 г., Големина: 0.68 MB. Изтегляне:


„Доставка на специално работно облекло и обувки” по обособени позиции
„Доставка на специално работно облекло и обувки” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 – „Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в ЦДГ и ОДЗ на територията на община Свищов и служителите и работниците в „Други дейности по здравеопазването” към отдел „Образование и култура” при Община Свищов”; • Обособена позиция №2 – „Доставка на специално работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”

Дата на публикуване: 2015-10-01
Номер в АОП: 9046379

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-10-01 14:45:00
  документация за участие, Големина: 1.78 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-10-15
  протокол от работата на комисията, Големина: 2.46 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-11-17 16:19:00
  договор за възлагане за обособена позиция №1, Големина: 5.91 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-11-17 16:22:00
  договор за възлагане за обособена позиция №2, Големина: 4.98 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-07
  Информация за извършените плащания по договор за обособена позиция №2, Големина: 0.18 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2015-12-07
  Информация за датата и основанието за приключване на договор за обособена позиция №2, Големина: 0.17 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-28
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №1, Големина: 0.17 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2015-12-28
  информация за датата и основанието за приключване на договор за об. поз. 1, Големина: 0.16 MB. Изтегляне:


„Закупуване на компютърна и периферна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов – 2015 година”
„Закупуване на компютърна и периферна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов – 2015 година”

Дата на публикуване: 2015-10-01
Номер в АОП: 9046376

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-10-01 14:40:00
  документация за участие, Големина: 1.73 MB. Изтегляне:
 • писмени разяснения по условията на обществената поръчка , Публикуван: 2015-10-08
  писмени разяснения по условията на обществената поръчка, Големина: 0.27 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-10-20
  договор, Големина: 1.63 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-10-13
  протокол от работата на комисията, Големина: 2.25 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-11-13
  Информация за извършените плащания по договор, Големина: 1.26 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2015-11-25
  Информация за датата и основанието за приключване на договор, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:


„ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ, ВЪГЛИЩА И ПЕЛЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОП „ЧИСТОТА - СВИЩОВ” И ОП „ОБРЕДИ - СВИЩОВ” ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
„Доставка на дърва за огрев, въглища и пелети за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов” за отоплителен сезон 2015/2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на дърва за огрев за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №2: „Доставка на въглища за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов, ОП „Чистота - Свищов” и ОП „Обреди - Свищов”; Обособена позиция №3: „Доставка на пелети за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов”

Дата на публикуване: 2015-10-01
Номер в АОП: 9046375

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-10-01 14:40:00
  документация за участие, Големина: 1.76 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-10-13
  протокол от работата на комисията, Големина: 0.42 MB. Изтегляне:


„Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2016 година” по обособени позиции.
„Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Хранителни продукти и стоки, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”

Дата на публикуване: 2015-09-18
Номер в АОП: 00753-2015-0011

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-09-18
  документация за участие в процедура, Големина: 8.15 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2015-10-16
  разяснения по документация за участие, Големина: 2.27 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2015-11-18
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.32 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2015-11-24
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, Големина: 5.14 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2015-12-28
  информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-12-28
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 16.11 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-12-28
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 13.65 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-03-10
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.02.2016 г., Големина: 0.35 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-03-10
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м.02.2016 г., Големина: 0.38 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-11
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м,03.2016 г., Големина: 1.48 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-11
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м,03.2016 г., Големина: 0.71 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.04.2016 г., Големина: 1.16 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м.04.2016 г., Големина: 0.70 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-14
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.05.2016 г., Големина: 1.19 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-14
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м.05.2016 г., Големина: 0.70 MB. Изтегляне:


„Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на НПЕЕПЖС по обособени позиции.
Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1 А, бл.8”; • Обособена позиция №2 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а”; • Обособена позиция №3 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5”; • Обособена позиция №4 „Жилищна сграда със следния административен адрес:гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”; • Обособена позиция №5 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72”; • Обособена позиция №6 „Жилищна сграда със следния административен адрес:гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15”; • Обособена позиция №7 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”.

Дата на публикуване: 2015-09-10
Номер в АОП: 00753-2015-0010

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-09-10 15:50:00
  доклади за енергийно обследане жилищни сгради, Големина: 173.88 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-09-10 15:50:00
  технически паспорти жилищни сгради, Големина: 70.17 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-09-10 16:45:00
  документация за участие, Големина: 15.87 MB. Изтегляне:
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Публикуван: 2015-10-20
  решение за прекратяване на осн. чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, Големина: 2.28 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за подготовка на две проектни предложения за кандидатстване по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: Един сигурен регион”
„Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за подготовка на две проектни предложения за кандидатстване по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: Един сигурен регион”

Дата на публикуване: 2015-09-01
Номер в АОП: 9045448

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-09-01 15:10:00
  документация за участие, Големина: 7.29 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-09-14
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.32 MB. Изтегляне:


проект „Модернизация на окръжен път DJ 506 Скурту Маре (DJ 701) - Негрени, от км 87+000-94+160 (7,160 км) и изграждане на нова пътна връзка, продължение на републикански път II-52, от ОК 9722 на ул. „33-ти св. полк” до ОТ 759 на ул. „Дунав” в гр. Свищов,
„Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион, Специфична цел 1.1: Подобряване на планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с TEN-T транспортна мрежа” с проект „Модернизация на окръжен път DJ 506 Скурту Маре (DJ 701) - Негрени, от км 87+000-94+160 (7,160 км) и изграждане на нова пътна връзка, продължение на републикански път II-52, от ОК 9722 на ул. „33-ти св. полк” до ОТ 759 на ул. „Дунав” в гр. Свищов, област Велико Търново”

Дата на публикуване: 2015-08-20
Номер в АОП: 9045056

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-08-20 12:34:00
  документация за участие, Големина: 9.26 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-09-16
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.36 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-09-23
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 5.31 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Един зелен регион, Специфична цел 2.1 Подобряване на устойчивото ползване н
„Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Един зелен регион, Специфична цел 2.1 Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното и културно наследство с проект „Повишаване на атрактивността на трансграничния регион Зимнич - Свищов, чрез развитие на зелени площи за отдих и развлечения”

Дата на публикуване: 2015-08-07
Номер в АОП: 9044629

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-08-07 11:30:00
  документация за участие, Големина: 7.48 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-08-19 15:10:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 1.50 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-08-31
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 5.03 MB. Изтегляне:


: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект за обект: Изграждане на нова пътна връзка, продължение на републикански път II-52, от ОК9722 на ул. „33-ти Свищовски полк” до ОТ759 на ул. „Дунав” в гр. Свищов, област Велико Търново”
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА, ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-52, ОТ ОК9722 НА УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” ДО ОТ759 НА УЛ. „ДУНАВ” В ГР. СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ДОБРЕ СВЪРЗАН РЕГИОН, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАНИРАНЕТО, РАЗРАБОТВАНЕТО И КООРДИНИРАНЕТО НА ТРАНСГРАНИЧНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ ЗА ПО-ДОБРИ ВРЪЗКИ С TEN-T ТРАНСПОРТНА МРЕЖА”

Дата на публикуване: 2015-07-28
Номер в АОП: 9044302

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-07-28 14:51:00
  документация за участие, Големина: 12.03 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-08-12
  протокол от работата на комисията, Големина: 1.34 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-08-31
  договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 15.49 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: Един сигурен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управле
„Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: Един сигурен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на рисковете в трансграничната зона с проект „Изграждане на система за дезинсекция срещу вредителите в трансграничния регион Дунав Юг“ .

Дата на публикуване: 2015-07-22
Номер в АОП: 9044118

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-07-22 14:30:00
  документация за участие, Големина: 7.61 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2015-07-27 15:17:00
  разяснения, Големина: 0.31 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-08-17
  протокол от работата на комисията, Големина: 2.80 MB. Изтегляне:


„Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов”
„Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов”

Дата на публикуване: 2015-07-14
Номер в АОП: 00753-2015-0009

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-07-14 15:20:00
  документация за участие, Големина: 14.87 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2015-07-24 10:50:00
  отговор на запитвания, Големина: 0.91 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-09-07
  протокол №1 и №2 от работата на комисията, Големина: 4.59 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2015-11-11
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.38 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2015-11-18 09:50:00
  Решение за избор на изпълнител и Протокол №3, Протокол №4 и Протокол №5 от работата на комисията, Големина: 14.03 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2015-12-11
  информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-26
  договор за обществена поръчка, Големина: 4.40 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-26
  техническо задание, Големина: 2.28 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-26
  Техническо предложение, Големина: 29.11 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-26
  Ценово предложение, Големина: 0.32 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2016-02-26
  Декларация-списък служители/експерти, Големина: 5.02 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранции за участие , Публикуван: 2016-02-26
  информация за освобождаване на гаранции за участие, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-15
  Информация за извършено плащане по договор, Големина: 0.34 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-04-23 09:51:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 9.00 MB. Изтегляне:


„Извършване на основен ремонт на сгради” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „Основен ремонт сграда ОДЗ „Слънчо”; • Обособена позиция №2: „Основен ремонт сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Овча могила и Основен ремонт сграда на
Предмет на поръчката: „Извършване на основен ремонт на сгради” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „Основен ремонт сграда ОДЗ „Слънчо”; • Обособена позиция №2: „Основен ремонт сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Овча могила и Основен ремонт сграда на ОУ „Хр. Ботев” с. Алеково”

Дата на публикуване: 2015-07-13
Номер в АОП: 9043782

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-07-13 16:00:00
  документация за участие, Големина: 3.65 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-07-24 10:30:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 1.68 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-08-04 13:55:00
  договор за възлагане , Големина: 8.67 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-08-05 14:15:00
  договор за възлагане за обособена позиция №2, Големина: 6.74 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-08-19
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №1, Големина: 0.17 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-09-10
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №1, Големина: 0.17 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2015-09-10
  информация за датата и основанието за приключване на договор за об. поз. 1, Големина: 0.14 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2015-10-28
  информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за об. позиция №1, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-10-28
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №2, Големина: 0.33 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2015-10-28
  информация за датата и основанието за приключване на договор за об. поз. №2, Големина: 0.14 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2015-10-29
  информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за об. позиция №2, Големина: 0.01 MB. Изтегляне:


„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията” по обособени позиции.
„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията на обект: Укрепване на брегова ивица в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административната сграда на „Сортови семена“ – АД до лодкостоянката (I фаза, 30 на сто от проектната стойност)”; • Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска дейност съгласно чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията на обект: Укрепване на земната основа и заздравяване сградата на Църква „Свето Преображение”, гр. Свищов”

Дата на публикуване: 2015-07-13
Номер в АОП: 9043769

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-07-13 13:10:00
  документация за участие, Големина: 6.25 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-07-24 10:30:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 1.29 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-08-13
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 12.26 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2015-08-13
  договор за подизпълнение на об. поз. 2, Големина: 1.37 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-08-17
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 19.63 MB. Изтегляне:
 • договор за подизпълнение, Публикуван: 2015-08-17
  договор за подизпълнение на об. поз. 1, Големина: 1.65 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-09-23
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №2, Големина: 0.15 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-01-15
  Информация за извършените плащания по договор за обособена позиция №1, Големина: 0.16 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-02-17
  Информация за извършените плащания по договор за обособена позиция №1, Големина: 0.16 MB. Изтегляне:


„Ремонт, поддръжка и експлоатация на кабелна мрежа и съоръженията за пренос на радиосигнал на територията на Община Свищов за 2015/2016 година”.
„Ремонт, поддръжка и експлоатация на кабелна мрежа и съоръженията за пренос на радиосигнал на територията на Община Свищов за 2015/2016 година”.

Дата на публикуване: 2015-07-06
Номер в АОП: 9043536

Документи:
 • документация за участие за обществена поръчка - публична покана, Публикуван: 2015-07-06
  документация за участие в процедура, Големина: 1.13 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-07-21 17:00:00
  протокол от работа на комисията, Големина: 1.40 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-07-27 15:51:00
  договор за възлагане , Големина: 3.19 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-10-16
  информация за извършени плащания по договор, Големина: 0.17 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-11-04
  информация за извършени плащания по договор, Големина: 0.17 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-09
  Информация за извършените плащания по договор, Големина: 0.19 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-01-29
  информация за извършени плащания по договор, Големина: 0.16 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-02-08
  информация за извършените плащания по договор, Големина: 0.16 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-03-21
  Информация за извършените плащания по договор, Големина: 0.17 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-13
  Информация за извършените плащания по договор, Големина: 0.32 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-31
  Информация за извършените плащания по договор, Големина: 0.32 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-31
  Информация за извършеното плащане по договор, Големина: 0.32 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-09-21
  Информация за датата и основанието за приключване на договора, Големина: 0.28 MB. Изтегляне:


„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов за 2015/2016 година” по обособени позиции.
„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов за 2015/2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”; Обособена позиция №2: „Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов”.

Дата на публикуване: 2015-05-27
Номер в АОП: 00753-2015-0008

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-05-27
  документация за участие в процедура, Големина: 8.73 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-06-29
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 1.06 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2015-07-06
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.17 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2015-07-10
  Протокол №2 и №3 от работата на комисиятя, Големина: 2.55 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията, Публикуван: 2015-07-10
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 0.91 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-08-12
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 7.46 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-08-12
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 6.23 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-10-16
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №1, м. 09.2015 г., Големина: 0.21 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-10-16
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №2, м. 09.2015 г., Големина: 0.19 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-11-12
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №1, м.10.2015 г., Големина: 0.20 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-11-12
  информация за извършени плащания по договор за об. позиция №2, м.10.2015 г., Големина: 0.31 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-12
  информация за извършените плащания по договор за об.поз.№1, м.11.2015 г., Големина: 0.22 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-12
  информация за извършените плащания по договор за об.поз.№2, м.11.2015 г., Големина: 0.31 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-01-08
  информация за извършените плащания по договор за об.поз.№1, м.12.2015 г., Големина: 0.21 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-01-08
  информация за извършените плащания по договор за об.поз.№2, м.12.2015 г., Големина: 0.54 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-02-08
  информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.01.2016 г., Големина: 0.20 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-03-10
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м.02.2016 г., Големина: 0.34 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-11
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз.№1, м.03.2016 г., Големина: 0.45 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-04-11
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз.№2, м.03.2016 г., Големина: 0.63 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №1, м.04.2016 г., Големина: 0.39 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-05-13
  Информация за извършените плащания по договор за об.поз. №2, м.04.2016 г., Големина: 0.58 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-13
  Информация за извършените плащания за об.поз. №1, м.05.2016 г., Големина: 0.42 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-06-13
  Информация за извършените плащания за об.поз. №2, м.05.2016 г., Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • информация за датата и основанието за приключване на договор, Публикуван: 2016-09-08
  Информация за датата и основанието за приключване на договорите, Големина: 0.85 MB. Изтегляне:
 • информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, Публикуван: 2016-09-08
  Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори, Големина: 0.02 MB. Изтегляне:


Публична покана с предмет:„Дезинсекция и дератизация на сгради и прилежащи площи, и дезинфекция на автомобили, стопанисвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Свищов 2015/2016 год.”
Публична покана с предмет: „Дезинсекция и дератизация на сгради и прилежащи площи, и дезинфекция на автомобили, стопанисвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Свищов 2015/2016 год.”

Дата на публикуване: 2015-05-21
Номер в АОП: 9041998

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2015-05-21
  документация за участие в процедура, Големина: 1.28 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2015-06-03
  протокол от работата на комисията, Големина: 0.56 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2015-06-15 12:30:00
  договори, Големина: 7.18 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-07-20
  информация за извършените плащания по договори за месец 06.2015 г., Големина: 0.77 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-08-13
  информация за извършените плащания по договори за м.07.2015 г., Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-09-11
  информация за извършените плащания по договори за м. 08 2015 г., Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-10-16
  информация за извършените плащания по договори за м. 09.2015 г., Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-11-11
  Информация за извършените плащания по договор за м.10.2015 г., Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2015-12-14
  информация за извършените плащания по договор за м.11.2015 г., Големина: 0.77 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-01-08
  информация за извършените плащания по договор за м.12.2015 г., Големина: 0.76 MB. Изтегляне:
 • информация за извършените плащания по договор, Публикуван: 2016-02-10
  Информация за извършените плащания по договори за м.01.2016 г.,