„Консултантска дейност свързана с упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов“.
Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ на обект: „Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Одрин“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Георги Матев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Витоша“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Димитър Шишманов“.

Дата на публикуване: 2018-12-03
Номер в АОП: 00753-2018-0033

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-12-03 17:03:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 92.99 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-01-08 13:40:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.55 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-01-11 10:50:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 16.34 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-01-11 10:51:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.33 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-02-04 16:40:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.13 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-02-04 16:43:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 81.53 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2022-05-09
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.85 MB. Изтегляне:


„Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност на проект: BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по ОПРР 2014-2020“.
„Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност на проект: BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по ОПРР 2014-2020“.

Дата на публикуване: 2018-10-08
Номер в АОП: 00753-2018-0027

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-10-08 17:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 43.28 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-11-05 15:54:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-11-08 11:03:00
  Протокол № 1, Протокол № 2 и Окончателен доклад от комисия, Големина: 10.76 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-11-08 11:05:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.54 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-12-03 16:10:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 4.92 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-12-03 16:11:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 25.60 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-10-03 11:17:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.42 MB. Изтегляне:


„Ремонт, преустройство и промяна на предназначение на сградния фонд на бивше ОУ „Д-р Асен Златаров“ с. Царевец по проект „Традиция и танци - мост над река Дунав", eMS code: ROBG-511, по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020“.
„Ремонт, преустройство и промяна на предназначение на сградния фонд на бивше ОУ „Д-р Асен Златаров“ с. Царевец по проект „Традиция и танци - мост над река Дунав", eMS code: ROBG-511, по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020“.

Дата на публикуване: 2018-04-10
Номер в АОП: 02348-2018-0001

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-10 17:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 161.72 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-06-05 15:27:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-08 15:21:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 15.66 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-08 15:22:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.49 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 15:15:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 140.55 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-13
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.03 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-07-11 16:09:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.47 MB. Изтегляне: