„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР” по обос. позиции
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР” по обособени позиции

Дата на публикуване: 2017-01-19
Номер в АОП: 00753-2017-0003

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-01-19 16:30:00
  документация за участие , Големина: 12.43 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-02-27
  протокол №1 от работата на комисията, Големина: 19.66 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-03-16
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.70 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-03-31 15:23:00
  решение за избор на изпълнител, Големина: 11.69 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-03-31 15:23:00
  протокол №2 и №3 СН, Големина: 42.76 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-03-31 16:30:00
  доклад от работата на комисията, Големина: 61.64 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-03
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 18.13 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-03
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 17.72 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-03
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 17.96 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-05-03
  Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №1, №2 и №3, Големина: 8.14 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-04-26 16:07:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 2, Големина: 2.87 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-05-14 15:22:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. № 1, Големина: 2.81 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-01-23 10:57:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. №3, Големина: 2.61 MB. Изтегляне: