„Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност на проект: BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по ОПРР 2014-2020“.
„Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност на проект: BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по ОПРР 2014-2020“.

Дата на публикуване: 2018-10-08
Номер в АОП: 00753-2018-0027

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-10-08 17:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 43.28 MB. Изтегляне:


„Ремонт, преустройство и промяна на предназначение на сградния фонд на бивше ОУ „Д-р Асен Златаров“ с. Царевец по проект „Традиция и танци - мост над река Дунав", eMS code: ROBG-511, по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020“.
„Ремонт, преустройство и промяна на предназначение на сградния фонд на бивше ОУ „Д-р Асен Златаров“ с. Царевец по проект „Традиция и танци - мост над река Дунав", eMS code: ROBG-511, по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020“.

Дата на публикуване: 2018-04-10
Номер в АОП: 02348-2018-0001

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-10 17:00:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 161.72 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-06-05 15:27:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.64 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-08 15:21:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 15.66 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-08 15:22:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.49 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-13 15:15:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 140.55 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-13
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.03 MB. Изтегляне: